Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dukla – Svidník 360

Tytuł projektu: Dukla – Svidník 360o

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie i realizuje projekt „Dukla – Svidnik 360o” . Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” po stronie polskiej i słowackiej. W ramach projektu zostanie wykonana w Dukli, Cergowej i Zboiskach 16 przystankowa ścieżka historyczno-przyrodnicza „Po Dukli” o długości 13,5 km obejmująca atrakcje przyrodnicze i historyczne. Na ścieżce przy przystankach  powstanie mała infrastruktura turystyczna: tablice informacyjne, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, stacja ładowania małej elektromobilności: rowerów, smartfonów, zostanie zakupionych 8 rowerów górskich i 2 rowery elektryczne, powstanie wypożyczalnia rowerów, a na wieży widokowej, na górze Cergowej zostanie zainstalowana luneta panoramiczna. W ramach projektu powstanie nowy e-produkt – Prezentacja Dukla – Svidnik 360o /VR tj. rozbudowany system promocji transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” - powstanie interaktywna ścieżka po Dukli i muzeach w Dukli, Zyndranowej, Olchowcu i Svidniku z wykorzystaniem aplikacji WEB i offline stworzona na bazie panoram sferycznych z drona i ziemi. Wydanie zostanie informator tradycyjny trójjęzyczny (polsko, angielsko, słowacki): Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Po Dukli”.

 

2021-06-17

Projekt grantowy „ZDALNA SZKOŁA +”

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

2020-06-22

Projekt grantowy „ZDALNA SZKOŁA”

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

2020-04-28

Mikroprojekt „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla” - ogłoszenie

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla”, w ramach Projektu Grantowego pn. „E-Misja – Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego”, III osi priorytetowej - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do prowadzenia szkoleń komputerowych.

2019-01-25

Informacja o mikroprojekcie „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla”.

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizację mikroprojektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Dukla”, w ramach Projektu Grantowego pn. „E-Misja – Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego”, III osi priorytetowej - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w kwocie 100 784 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

2019-01-24

DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W DUKLI

 

Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie – tym razem w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 909.723,30 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi  818.750,96 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.08.2017 do 31.08.2018 r.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dukla poprzez utworzenie dodatkowych 69 miejsc w Przedszkolu Gminnym w Dukli w okresie od 01.08.2017 do 31.08.2018 r.

Grupa docelowa:

 244 dzieci, w tym 127D/117Ch

Zadania:

  1. doposażenie Przedszkola Gminnego,
  2. funkcjonowanie Przedszkola Gminnego,
  3. zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Gminnym: zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zajęcia teatralno – taneczne, zajęcia „Szachy i gry planszowe”, zajęcia fizyczno – chemiczne i przyrodniczo – astronomiczne „Mały Odkrywca”.
2018-01-12
JB

Przez górkę do sąsiada

Tytuł projektu: Przez górkę do sąsiada

Wartość projektu: 47 069,03€, w tym gminy Dukla – partnera wiodącego:  40 008,66€, w tym udział środków z EFRR: 33 890,40- 85%, środki z budżetu państwa: 1 993,55€ - 5%, wkład własny: 3 987,12€ - 10%. Wkład Obec Vyšná Pisaná- partnera słowackiego: 7 197,96€, w tym udział środków z EFRR: 6 118,26€ - 85%,  środki z budżetu państwa: 719,79€ - 10%,  wkład własny: 359,91€ - 5%.

Termin realizacji projektu: 1.04.2017- 31.03.2018 r.

Projekt „Przez górkę do sąsiada” realizowany przez gminę Dukla – partnera wiodącego i Obec Vyšná Pisaná- partnera słowackiego jest współfinansowany przez Program współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020.

2017-05-26

954,9 tys. zł na podniesienie jakości kształcenia w gminie Dukla

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla

Wartość projektu: 954 901,27 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 907 149,27 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018

Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie w zakresie oświaty. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 954.901,27 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 907.149,27 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

2017-03-10
Admin

Ponad 800 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Wartość projektu: 868 039,43 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 814 279,43 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018


Kolejny sukces Gminy Dukla w zakresie pozyskania środków na rozwój i upowszechnianie oświaty. Tym razem ponad 800 tyś. zł trafi do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli.

Po długich negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 868.039,43 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 814.279,43 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

2017-03-10
Admin

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.