Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

XXXVII Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów


POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ KROŚNIE
38-400 KROSNO, UL. KRAKOWSKA 9, TEL.: (013)43-211-75,
FAX.: (013)43-212-58
NIP: 684-001-12-85
e-mail: pttkkrosno@neostrada.pl

XXXVII Ogólnopolski Dukielski
Zlot turystów

5 PAĹšDZIERNIKA


Program: zbiórka uczestników o godz. 7:45 - obok Biura PTTK w Krośnie, ul. Krakowska 9.
- przejazd autokarem do Lipowca

Trasa piesza : Lipowiec - Kamień nad Jaśliskami - Czeremcha - Lipowiec

W trakcie Zlotu spotkanie z turystami z KST "BESKYD" i "Doliny a Hory" ze Svidnika

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu w zależności od warunków atmosferycznych:
Prosimy o odpowiedni strój i wyposażenie turystyczne.
Zapisy prowadzi i wpłaty przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Krośnie, ul.Krakowska 9 w godz. 10.00 - 14.00
tel.0-13/43 212 58 do dnia 01.10.2007

Wpisowe na imprezę wynosi:
- członkowie PTTK - 18,00 zł.
- pozostali uczestnicy - 23,00 zł.
Szczegóły w regulaminie zlotu.

Zapewniamy: przewodnika, transport, plakietkę, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW, nagrody za udział w konkursach:
krajoznawczym i ekologiczno - przyrodniczym, potwierdzenia punktów do odznak - Turysta Przyrodnik i GOT

Karta zgłoszeniowa
Regulamin

2007-09-21

Gmina Dukla zaprasza rodziców, opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych do składania wniosków


W ramach projektu "Uczeń na wsi" finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istnieje możliwość pozyskania pieniędzy dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). Środki finansowe można przeznaczyć na:
 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • koszty związane z dostępem do internetu (instalacja, abonament - bez możliwości zakupu sprzętu komputerowego),
 • kursów doszkalające,
 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

  Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą być to dodatkowo:
 • opłaty za naukę,
 • zakwaterowanie,
 • dojazdy do szkoły.

  O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
  1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy
  4) Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

  Wnioski można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych ul. Kościuszki 4 I piętro lub na stronie www.pfron.org.pl - zakładka "Programy PFRON"/Uczeń na wsi.

  Wnioski można składać do dnia 1 października 2007r. w siedzibie ZOPO w Dukli.
  2007-09-11
 • Zaproszenie do leadera

  Lokalna Grupa Działania szansą rozwoju gminy

  W związku z tworzeniem Lokalnej Grupy Działania , która swoim obszarem obejmie gminy: Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój, Chorkówka zapraszamy przedstawicieli sektora społecznego i gospodarczego (stowarzyszeń ,właścicieli firm, osoby fizyczne) zainteresowanych tworzeniem i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w pilotażowym programie LEADER PLUS , który stwarza także możliwości pozyskania środków finansowych.

  Celem uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 013-432-91-33 z Panem Piotrem Świdrem, mail pswider@dukla.pl lub osobiście UG Dukla pok. 19 II p. lub na stronie internetowej www.minrol.gov.pl. zakładka PROW2007-2013/Leader Plus lub www.leaderplus.org.pl  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2007-08-30

  Lista kandydatów na stanowsko głównego księgowego MGOPS w Dukli

  LISTA KANDYDATÓW
  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


  Na stanowisko - Głównego księgowego
  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy
  Społecznej w Dukli


  Informujemy, że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 23 lipca 2007 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała


  Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
  1. Halina Paszek Dukla


  Dukla, dnia 23 lipca 2007 r.

  Mirosław Matyka Przewodniczący Komisji

  2007-07-25

  Bezpłatne szkolenie

  W ramach projektu prowadzone będą szkolenia komputerowe, w trakcie których jego uczestnicy będą mogli nauczyć się, przy pomocy komputera, realizacji podstawowych zadań związanych z jego obsługą, takich jak:

 • Podstawowa obsługa komputera, wyszukiwanie informacji a także podstawy pracy z Microsoft Word
 • Praca z programem Microsoft Word na poziomie zaawansowanym
 • Praca z programem Microsoft Excel na poziomie podstawowy
 • Praca z programem Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym

 • Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub narażonych utratą pracy z obszarów wiejskich niezależnie od posiadanego wykształcenia oraz absolwentów szkół zawodowych i średnich poszukujących pracy.
  Szczególnie zależy nam na zainteresowaniu tym projektem kobiet. Ich udział w programie traktujemy priorytetowo.


  W ramach szkolenia FRRWiOW zapewnia:

 • nieodpłatny udział w szkoleniu,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat z ukończenia kursu, podpisany przez przedstawiciela MICROSOFT POLAND.


 • Szkolenie trwa 6 dni, 8 godzin dziennie.

  Oby szkolenie zostało zorganizowane potrzebna jest grupa minimum 40 osób.

  Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu (013)43 29 109 lub pod adresami email admin@dukla.pl i admin2@dukla.pl.

  2007-07-18

  Od Rusal do Jana

  Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
  zaprasza na Muzealne Święto Łemkowskiej Tradycji

  "Od Rusal do Jana"

  które odbędzie się w dniach 28-29 lipca 2007 roku na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej


  Skrócony program święta:

  Sobota (28.07):

 • godz. 17.00 - początek święta, złożenie kwiatów w miejscach pamięci;
 • upamiętnienie 60-tej rocznicy Akcji "WISŁA"
 • koncerty zespołów;
 • zwiedzanie Muzeum Kultury Łemkowskiej;
 • spotkanie z autorem książki "Życie Łemka";
 • ognisko i nocne muzykowanie.

  Niedziela (29.07):
 • godz. 14.00 - przywitanie gości, przedstawicieli władz, zespołów;
 • koncerty zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji;
 • zwiedzanie Muzeum Kultury Łemkowskiej;
 • pokazy rzemiosła ludowego;
 • konkurs śpiewu i rysunku dla dzieci.

  Główny sponsor imprezy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Pomoc: Urząd Gminy Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

  2007-07-16
 • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/07

  Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Dukla (http://bip.dukla.pl)
  w dniu 5 lipca 2007 roku


  Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zm. ).

  Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
  w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu

  I. Wymagania niezbędne:
  1. w zakresie wykształcenia spełnienie jednego z poniższych warunków :
   • ukończone wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letniej praktyki w księgowości,
   • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkołę ekonomicznej i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości, jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
  2. obywatelstwo polskie.
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
  5. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.
  II. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność obsługi programów komputerowych ; księgowych , płatnika składek ZUS, podatkowych , z zakresu pomocy społecznej , programu Radix ,
  2. doświadczenie zawodowe,
  3. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności .
  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
  IV. Wymagane dokumenty:
  1. kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ,
  2. życiorys (CV),
  3. list motywacyjny
  4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ,
  5. kserokopie świadectw pracy ,
  6. kwestionariusz osobowy /druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli ( parter - pokój 9 - Biuro Obsługi Klienta ) lub I piętro pokój 11),
  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (od kandydata który wygra nabór będzie wymagane zaświadczenie o nie karalności),
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać;
  w terminie do dnia 20 lipca 2007 roku
  • osobiście
   w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pok. 2
  • lub pocztą
   na adres - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   38-450 Dukla ul. Kościuszki 4

   w zamkniętej kopercie z dopiskiem na niej: "Nabór nr 1/07".

  Aplikacje, które wpłyną do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dukla (http://bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11.

  Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

  Kierownik
  Miejsko- Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

  Halina Krajewska

  2007-07-05

  PROGRAM DNI DUKLI 7-8 lipca 2007

  SOBOTA

  • 14.00 - UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ-"Zasłużony Dla Dukielszczyzny: -wręczenie medali, "Mecenat Kulturalny Mniszchów w Dukli" - referat (Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli)

  • 15.00 - Mecz Piłki Nożnej: Dukla - Opalyi (Węgry)- Park Przypałacowy

   estrada w rynku

  • 15.00 -Prezentacja VIII EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO.

  • 15.30 -18.00 - Blok imprez dla dzieci w wykonaniu agencji artystycznej "BAJLANDIA" cz.I
  • 16.30 -I cz.WYBORY MAŁEJ Miss i Misstera Dni Dukli 2007 - prezentacja kandydatek i kandydatów

  • 17.00 - program dla dzieci cz.II

  • 17.40 - MAŁA MISS I MISTER DNI DUKLI 2007-ogłoszenie wyników

  • 18.00 - "KOROWÓD" Marka Grechuty- koncert Joachima Perlika

  • 19.30 - "SZAROTKA" JEST DOBRA NA WSZYSTKO" program artystyczny zespołu obrzędowo - śpiewaczego "SZAROTKA" z OK w Dukli

  • 21.00 - Gwiazda wieczoru "PAJUJO" (reggae/dub) -koncert zespołu

  • 22.00 - DYSKOTEKA Z DJ. SANCHEZEM- wybory Miss Dni Dukli 2007

  • 02.00 - zakończenie pierwszego dnia
  NIEDZIELA

  estrada w rynku

  • 15.00 - Widowisko obrzędowe "SOBÓTKA PO DUKIELSKU"- zespół "SZAROTKA"

  • 16.00 - TURNIEJ SOŁTYSÓW ORAZ PREZENTACJA DOROBKU KULTURALNEGO Ośrodka Kultury w Dukli

  • 18.00 - BIESIADA ŚLĄSKA- program kabaretowy

  • 22.00 - GWIAZDA DNI DUKLI 2007- NORBI

  • 23.30 - Koncert zespołu "SOS"- największe przeboje ABBY

  • 00.30 (około) - Pokaz sztucznych ogni

  • 01.00 - Zakończenie "DNI DUKLI 2007"

  2007-06-26

  Przypominamy o wymianie dowodów osobistych !!!

  Jeszcze tylko przez 6 miesięcy można posługiwać się starym dowodem osobistym. Wszyscy obywatele RP mają obowiązek dokonać wymiany dowodów osobistych do końca 2007 roku. Wnioski otrzymać można w Urzędzie Gminy w Dukli.

  2007-06-25

  Nasi radni - Teresa Belcik

  Teresa Belcik - wykształcenie wyższe zawodowe, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie ukończone na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany pracujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie, uczy przedmiotów zawodowych i WOS-u, tam też pełni funkcję prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. W obecnej V kadencji radna Rady Miejskiej w Dukli, w której pełni funkcje z-cy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, jest również członkiem Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.

  "W swojej pracy zawodowej nauczyłam się dostrzegać wartość każdej jednostki ludzkiej, przezwyciężać trudności, stawiać sobie samej wymagania. Chciałabym, aby te zdobyte doświadczenia przyczyniły się do realizacji działań ważnych dla mieszkańców Gminy Dukla. Startując w wyborach samorządowych miałam pełną świadomość, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy mojej miejscowości. Jestem bardzo zadowolona, że udało się wyremontować most w Nowej Wsi, stanowiący od dawna ogromny problem dla mieszkańców. Pozostało jednak jeszcze wiele spraw, które w dobie XXI w. powinny być jak najszybciej zrealizowane. Chciałabym przyczynić się do poprawy standardu życia mieszkańców wsi, od których otrzymałam mandat radnego Rady Miejskiej w Dukli. Będę walczyć o poprawę dróg gminnych i powiatowych. Bliskie są mi również sprawy związane z opieką społeczną, zdrowotną, a także bezpieczeństwem publicznym. Wspierać będę również działania dotyczące inwestycji, które służyć będą wszystkim mieszkańcom Gminy Dukla. Mam świadomość, iż wszystkie te zamierzenia wymagają dużego nakładu finansowego, uważam jednak, że przy tak dobrej współpracy jaka jest obecnie pomiędzy burmistrzem, a radą oraz sołtysami jesteśmy w stanie sprostać tym zadaniom. Uważam, że aby zdziałać coś wartościowego trzeba mieć mocny fundament przekonań, w coś gorąco wierzyć, czemuś gorąco służyć, a wtedy cel łatwiej zrealizować"

  2007-06-25

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko informatyka
  w Urzędzie Gminy w Dukli
  Burmistrz Gminy Dukla

  Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Daniel Biały zamieszkały Równe ul. Dworska 22/2.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Pana Daniela Biały, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie informatyki. Ponadto wykazał się dobrą znajomością praktycznej wiedzy w zakresie obsługi sieci komputerowej i znajomości systemów operacyjnych.

  Dukla, dnia 21 czerwca 2007 r.

  Burmistrz
  Marek Górak

  2007-06-21

  Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na lata 2008-2011

  W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych w sądach powszechnych. Tym samym, rok 2007 stał się okresem kampanii wyborczej na lata 2008-2011.
  Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Dukli prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
  Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat,
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

  Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Dukla pokój nr 11 / jest również dostępny za pośrednictwem Internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl
  Do karty składanej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.
  Ponadto do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Dukli po 30 czerwca 2007 r. pozostawia się bez biegu.
  Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławników określony został rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz.U.Nr 50, poz.370/.
  Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Miejska w Dukli dokona wyboru:

  • 11 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie,
  • 3 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • 5 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
  Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 czerwca 2007 r. w Urzędzie Gminy Dukla pokój nr 9.

  2007-06-12

  "SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM"

  "Jak to matki nam podały,
  Same znowu z drugich miały,
  Że na dzień Świętego Jana
  Zawżdy sobótka palana"
  (J. Kochanowski)


  "KTO NA SOBÓTCE NIE BĘDZIE
  GŁÓWKA GO BOLEC WCIĄŻ BĘDZIE"
  (pieśń ludu podkarpackiego)


  23 czerwca 2007 Ośrodek Kultury w Dukli serdecznie
  zaprasza na "Noc Świętojańską" do Dukli.
  Jedyna Noc w swoim rodzaju- pachnąca jaśminem,
  akacją ,czeremchą, dzikim czosnkiem; wyjątkowa
  - pełna tajemnic,czarów i zabawy!


  Organizatorzy Sobótkowych Spotkań z Folklorem
  pragną podtrzymywać bogate tradycje narodowe i przez wyżej
  wymienioną imprezę stworzyć możliwość przywrócenia dawnej
  świetności obrzędów odbywających się w Noc Świętojańską
  - zwanych popularnie "SOBÓTKĄ"
  Podczas trwania sobótkowych spotkań z folklorem, odbędą się
  IX PODKARPACKIE PREZENTACJE REGIONALNYCH
  OBRZĘDÓW LUDOWYCH które pomogą poznać własne
  korzenie ,dziedzictwo kulturowe regionów Polski i jednocześnie
  ocalą od zapomnienia stare zwyczaje, pieśni i podania.

  Mejsce imprezy:
  Park Miejski przy Zespole Pałacowo-Parkowym
  -Muzeum Historyczne w Dukli.

  Termin:
  23 czerwca 2007

  Organizator:
  Ośrodek Kultury w Dukli

  Współorganizatorzy:
  Urząd Gminy Dukla
  Muzeum Historyczne w Dukli

  PODKARPACKIE PREZENTACJE
  REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH


  REGULAMIN:

  1. W IX PODKARPACKICH PREZENTACJACH REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH mogą wziąć udział wszystkie zespoły z terenu całej Polski.
  2. Prezentować należy obrzędy ludowe z własnego regionu (mile widziane obrzędy sobótkowe) lub dowolnie wybranego regionu Polski lecz zgodnie z tradycją.
  3. Prezentacje oceniać będzie komisja konkursowa złożona z etnografów.
  4. Komisja przyzna miejsca i wyróżnienia za które zespół otrzyma dyplom i atrakcyjną nagrodę rzeczową.
  5. Prezentacje odbywać się będą na wolnej przestrzeni w zabytkowym parku w pobliżu stawów.
  6. Uczestnikami imprezy mogą być osoby dorosłe i młodzież.
  7. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 40 min.
  8. Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania pieśni,zabawy lub wróżby przy ognisku i podczas puszczania wianków na wodę.
  9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
  10. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek oraz napoje chłodzące.
  11. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 18 czerwca 2007 na adres organizatora.

  Każdy zespół otrzyma pamiątkową nagrodę!!!
  Serdecznie zapraszamy!

  Przebieg imprezy:

  • 16.00 - Uroczyste otwarcie imprezy oraz IX Podkarpackich Prezentacji Regionalnych Obrzędów Ludowych
  • 19.00 - Koncerty zaproszonych kapel i zespołów ludowych z Polski i Słowacji
  • 21.00 - Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród IX Podkarpackich Prezentacji Regionalnych Obrzędów Ludowych
  • 22.00 - Rozpalanie ognisk i sobótek- rozpoczęcie zabawy tanecznej dla wszystkich uczestników imprezy
  • 22.30 - Wspólne puszczanie wianków na wodę - korowód zespołów
  • 24.00 - "Poszukiwanie Kwiatu Paproci"
  • 02.00 - zakończenie imprezy

  Dla podniesienia szczególnego nastroju imprezie towarzyszyć będzie prezentacja sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego (rzeźba, malarstwo,wystawa ziół itp).
  Organizatorzy przewidują udział twórców ludowych z innych regionów Polski
  Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny do 18 czerwca 2007 (134330025)

  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych odbędą się tylko IX PODKARPACKIE PREZENTACJE REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH w sali kina "Promień"

  Wszelkich informacji udziela:
  Małgorzata Walaszczyk-Faryj
  tel. 013 43 30 025 - Ośrodek Kultury
  lub 604 059 004

  GWARANTUJEMY MIŁĄ ATMOSFERĘ
  ORAZ DOSKONAŁĄ ZABAWĘ!!!

  ZAPRASZAMY !!!

  2007-06-12

  UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JANA Z DUKLI

        

  UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JANA Z DUKLI
  W 10 ROCZNICĘ JEGO KANONIZACJI
  I POBYTU JANA PAWŁA II W DUKLI:

  • 6 maja 2007, godz. 16.00 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa (pielgrzymka strażaków)
  • 3 czerwca 2007, godz. 11.30 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Mariana Buczka ze Lwowa (w dniu kanonizacji bł. Szymona z Lipnicy, pielgrzymka młodzieży)
  • 9 czerwca 2007, godz. 11.00 - msza święta pontyfikalna w sanktuarium dukielskim pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Stanisława kardynała Dziwisza, Metropolity Krakowskiego (dziękczynienie za pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w sanktu-arium dukielskim oraz w 10 rocznicę kanonizacji św. Jana z Dukli; pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z rejonu prze-myskiego)
  • 7 lipca 2007, godz. 11.00 - msza święta na Puszczy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abpa Edwarda Nowaka z Rzymu (odpust ku czci św. Jana z Dukli)
  • 8 lipca 2007, godz. 11.00 - msza święta pontyfikalna w sanktuarium dukielskim pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abpa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (drugi dzień odpustu ku czci św. Jana z Dukli)
  • 15 lipca 2007, godz. 15.00 - msza święta na górze Cergowej "złotej studzience" pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka z Przemyśla (pielgrzymka rodziców z małymi dziećmi)

  Na powyższe uroczystości ze św. Janem z Dukli
  zapraszają Jego Współbracia - OO. Bernardyni.

  2007-05-29

  Kwietny Bieg 2007

  W dniach od 26 maja do 10 czerwca 2007 r. przez wszystkie nadgraniczne polskie gminy dla upamiętnienia 28 rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny będzie przeprowadzony bieg sztafetowy tzw. Kwietny Bieg, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 10 czerwca w Krakowie.

  Zasadniczym celem Kwietnych biegów jest podkreślenie dzieła Karola Wojtyły dla wzmocnienia wspólnoty Polaków, jako jednego z narodów zjednoczonej Europy, opartej na fundamentach kultury chrześcijańskiej i przypomnienie pracy Jana Pawła II nad odzyskaniem przez Polaków Trzeciej Niepodległości.

  Gmina Dukla jest gminą przygraniczną a miasto Dukla jest Miastem Papieskim, które gościło Ojca Świętego w dniu 9 czerwca 1997 roku z uwagi na ten fakt w dniu 1 czerwca w godzinach od 8;12 do godziny 10;48 przebiegnie sztafeta biegaczy przez miejscowości: Polany, Mszana, Tylawa, Daliowa, Wola Niżna i Wolę Wyżną. Trasę, jak wyżej przebiegną biegacze z Krośnieńskiego Klubu Sportowego, Zawodnicy Klubów Sportowych naszej gminy. W Kwietnym Biegu może brać udział każdy, kto czuje potrzebę uczestnictwa- włączając się do biegów na trasie, udział w biegu nie pociąga za sobą żadnych opłat.

  Ponieważ sztafeta pobiegnie drogami; gminnymi, powiatową i krajową nastąpią pewne utrudnienia w ruchu o czym powiadamiamy wszystkich uczestników tych tras. Więcej informacji na temat Kwietnego Biegu można uzyskać na stronie internetowej: www.kwietnybieg.pl.

  Przygotowania do Kwietnego Biegu w Gminie Dukla są już na zakończeniu.Sprawy bezpieczeństwa na trasie przebiegu Kwietnego Biegu zostały omówione na ostatnim spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu 17 maja 2007 r. Spotkaniu przewodniczył Pan Jan Pelczar - członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Pani Grażyna Ostrowska -inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krośnie, Pan Stanisław Syzdek- podinspektor z Powiatowej Policji w Krośnie -, Pan Andrzej Jurczyk - Dyrektor z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowegow Krośnie,Pan Marek Pepera Kierownik z Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie - Pan Andrzej Bytnar Zastępca Burmistrza Gminy Dukla - z Urzędu Gminy Dukla, Pan Roman Żdan -z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, Pani Elżbieta Ocias- Gminny Koordynator Kwietnego Biegu - inspektor Urzędu Gminy Dukla.

  Po raz drugi przez teren naszej gminy przebiegnie sztafeta Kwietnego Biegu, której celem jest upamiętnienie pierwszej pielgrzymki Naszego Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawla II do naszej Ojczyzny.Gmina Dukla gościła Ojca Świętego w dniu 9 czerwca 1997 r. w Klasztorze o.o Bernardynów w Dukli, kiedy to oczekujący wierni w późnych godzinach nocnych spotkali się z Papieżem Janem Pawłem II. Ojciec Święty przenocował w Klasztorze a w dniu 10 czerwca 1997 r. odprawił mszę świętą kanonizacyją między innymi naszego Św. Jana z Dukli. Z powodu tych dwóch wydarzeń, sztafeta Kwietnego Biegu, po terenie naszej gminy , jest dla nas szczególnie ważna.

  Trasa Kwietnego Biegu w Gminie Dukla, przebiegać będzie pięknym terenem przez Jaśliski Park Krajobrazowy; miejscowości: Mszana, Tylawa, Daliowa, Posada Jaśliska, Wola Niżna/ planowane godziny: 832 do 1051

  Zachęcamy mieszkańcow naszej gminy do spontanicznego udziału w tym biegu.

  Obecnie już wiadomo,że w sztafecie Kwietnego Biegu weźmie udział:

  • Wiejski Klub Sportowy Beskid " z Równego - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
  • Ludowy Klub Sportowy "Iwełka" z Iwli - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
  • Klub Sportowy " Przełęcz " Trans Bieszczady z Dukli - przewidywana liczba uczestników 20 osób,
  • Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy " Huragan " z Jasionki - przewidywana liczba uczestników 10 osób,
  • Ludowy Klub Sportowy " Jasiołka " z Jaślisk - przewidywana liczba uczestnikow 10 osób.
  W Uczniowskim Kwietnym Biegu weźmie udział młodzież;
  Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie - 17 uczniów
  Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach- 10 uczniów

  Przewiduje się również spontaniczny udział ludności z miejscowości przez ktore przebiegać będzie trasa Kwietnego Biegu oraz udzial służb mundurowych tj.: Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Granicznej, Policji.

            * * *

  Burmistrz Gminy Dukla oraz Ośrodek Kultury w Dukli ogłasza konkurs na najlepszą fotografię wykonaną na trasie sztafety "Kwietnego Biegu".

  "Kwietny Bieg"- to tysiące biegaczy na trasie, dramatyzm zmagań z pogodą i zmęczeniem, to temat na cykl zdjęć. Kwietny Bieg odbywa się w 27 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Więcej informacji na stronie internetowej; www.kwietnybieg.pl
  Sztafeta Kwietnego Biegu, będzie biegła drogami od granicy gminy Krempna przez miejscowości Mszanę, Tylawę, Daliową, Posadę Jaśliską, Wolę Niżną do gminy Komańcza, w dniu 1 czerwca 2007 r. od godziny 8 .12 do godziny 10.48.
  Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto posiada aparat fotograficzny i wykona zdjęcie/ wielkość pocztówki / na trasie Kwietnego Biegu.

  Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. na adres:
  Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  kontakt; Elżbieta Ocias, pok.11 tel. 013/43 29 123

  Elżbieta Ocias - Gminny Koordynator Kwietnego Biegu

  2007-05-25

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  OGŁOSZENIE O NABORZE
  NR 3/07
  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Dukla (dukla.bip.krosoft.pl) w dniu 24 maja 2007r.

  Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

  Burmistrz Gminy Dukla
  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych

  1. Wymagania niezbędne:
   1. wykształcenie wyższe,
   2. obywatelstwo polskie,
   3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
   5. wiedza i umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł
  2. Mile widziane:
   1. prawo jazdy kat. B,
   2. dyspozycyjność ,komunikatywność,
   3. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
   4. doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i ich rozliczania.
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych środków pomocowych,
   2. pozyskiwanie pozabudżetowych środków na realizację zadań gminy,
   3. prowadzenie spraw związanych ze środkami finansowymi na realizację inwestycji zgodnie z zawartymi umowami aż do ich rozliczenia,
   4. monitorowanie i ocena realizowania projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych,
   5. tworzenie dokumentacji i projektów (programów) pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych ,
   6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych,
   7. stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i współdziałanie w tym zakresie z specjalistą d/s zamówień publicznych .
  4. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
   4. kserokopie świadectw pracy,
   5. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pok. 9 ),
   6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. do godziny 1400: z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 3/07"
  - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
  - lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dukla.bip.krosoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

  Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

  Burmistrz
  Marek Górak

  2007-05-24

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  OGŁOSZENIE O NABORZE
  NR 2/07
  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Dukla (dukla.bip.krosoft.pl) w dniu 22 maja 2007r.

  Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

  Burmistrz Gminy Dukla
  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  INFORMATYKA

  1. Wymagania niezbędne:
   1. wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
   2. obywatelstwo polskie,
   3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
   5. znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sieci komputerowych,
   6. znajomość budowy i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
   7. znajomość i umiejętność wdrażania oraz administrowania systemów operacyjnych: MS Windows(9x,Me, 2000, 2003 Serwer, XP), Linux,
   8. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
   9. umiejętność programowania w: HTLM, JavaScript, PHP, MySQL
   10. znajomość przepisów prawa z zakresu informatyki i dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Mile widziane:
   1. prawo jazdy kat. B,
   2. wiedza i umiejętność pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na zadania związane z informatyzacją Urzędu,
   3. dyspozycyjność ,komunikatywność,
   4. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
   5. doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z informatyką w administracji publicznej,
   6. znajomość programów Radix, Płatnik
  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1. administrowanie siecią komputerową i istniejącymi zasobami programowymi w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach organizacyjnych gminy, a to;
    • usuwanie drobnych usterek,
    • szkolenie osób obsługujących komputery,
    • zapewnienie ciągłości działania sieci komputerowej,
    • archiwizacja bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
    • przyjmowanie od pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy informacji o wadliwym działaniu sprzętu lub oprogramowania i podejmowanie działań w celu ich usunięcia,
    • obsługa i aktualizacja strony internetowej gminy Dukla,
    • przygotowywanie materiałów oraz aktualizacja strony internetowej Urzędu,
    • nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania,
    • prowadzenie dokumentacji związanej z informatyzacją Urzędu,
   2. stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i współdziałanie w tym zakresie z specjalistą d/s zamówień publicznych.
  4. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
   4. kserokopie świadectw pracy,
   5. kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pok. 9),
   6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
   8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2007r. do godziny 1400: z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr 2/07"
  - osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta)
  - lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dukla.bip.krosoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

  Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

  Burmistrz
  Marek Górak

  2007-05-22

  Życzenia i podziękowania

  Z okazji Dnia Matki
  Najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości
  i miłości dla wszystkich Mam


  składa
  Redakcja Dukielskiego Przeglądu Samorządowego
  oraz
  Zbigniew Uliasz
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla


  Wszystkim strażakom zrzeszonym
  w Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dukla
  serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
  za ofiarność, odwagę i oddanie
  w służeniu poszkodowanym oraz wypełnianie
  strażackich obowiązków o każdej porze dnia i nocy

  składa
  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2007-05-07

  Nasi radni

  Adam Koś - lat 25, ukończył średnią szkołę gastronomiczną w Iwoniczu Zdroju, zdobywając zawód technika żywienia zbiorowego. Obecnie pracuje w firmie Feniks Duet.

  Założyciel Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Huragan - Jasionka" w Jasionce i prezes tego klubu już drugą kadencję. Od 6 lat trenuje lekkoatletykę w Krośnieńskim Klubie Biegacza specjalizując się w biegach długodystansowych, w szczególności, w maratonie. Najważniejsze sukcesy sportowe to: 10 miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich, udział w maratonach w Koszycach i Krakowie, 4 miejsce w półmaratonach w Krakowie i Warszawie.
  Radny V kadencji Rady Miejskiej w Dukli, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.

  "Uważam, że w tej kadencji głównie nacisk należy położyć na ukończenie inwestycji będących w trakcie realizacji oraz rozpoczęcie nowych. Ważnymi inwestycjami są budowy kanalizacji, sal gimnastycznych oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. Priorytetowym zadaniem dla mnie byłaby również zmiana organizacji i finansowania sportu w Gminie Dukla, ponieważ obecny system uważam za zły. Będę również dążył do utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu".


  Krzysztof Woźniak - ukończył policealne studium technik bezpieczeństwa i higieny pracy, obecnie pracuje w Zakładzie Pracy Chronionej w Krośnie jako społeczny inspektor pracy, jest również w zakładzie pracy członkiem Rady Nadzorczej, mieszka w Iwli.
  Radny V kadencji Rady Miejskiej w Dukli, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.
  Przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję prezesa Ludowego Klubu Sportowego "Iwełka", w czasie jego kadencji w ramach pracy społecznej zostały wybudowane szatnie dla piłkarzy.
  "W mojej pracy radnego kieruję się dobrem całej gminy, uważam iż zgoda w Radzie może przynieść wiele dobrego. Popieram wszystkie rozpoczęte inwestycje: szkoła w Jaśliskach i Dukli, obiekty sportowe w Dukli, a także budowę i remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy, zwłaszcza na odcinku Iwla-Chyrowa-Olchowiec. Ochrona środowiska jest sprawą priorytetową dla naszej gminy, dlatego też popieram budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
  Jestem absolwentem dukielskiego Liceum Ogólnokształcącego, chciałbym bardzo, aby ta Rada doprowadziła do poprawy warunków nauczania w tej szkole. Musimy zadbać o tę jedyną na naszym terenie szkołę średnią, szkołę o 60 letniej już tradycji. Trzeba w niej stworzyć takie warunki, aby nasze dzieci chciały się tu uczyć."

  2007-05-07

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko Młodszego referenta ds. informacji turystycznej
  w Urzędzie Gminy w Dukli

  Burmistrz Gminy Dukla

  Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Nowak zamieszkała Głojsce ul. Ogrodowa 55

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią Barbarę Nowak, która posiada wykształcenie wyższe o specjalności gospodarka regionalna z agroturystyką. Ponadto wykazała się dobrą znajomością tematyki z zakresu informacji turystycznej obejmującej teren gminy Dukla i jej okolic oraz dobra znajomością języka niemieckiego.

  Dukla, dnia 19 kwietnia 2007 r.

  Burmistrz
  Marek Górak

  2007-04-19

  Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

  Dukla, 2006.12.18

  BURMISTRZ GMINY DUKLA

  Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości będących: osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

  W związku z obowiązkiem wynikającym z niżej wymienionych ustaw: o podatku rolnym, podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych to jest:

  1. art. 6a ust. 8-11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
  2. art.6 ust.5 - 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz. 1682 z późn. zm),
  3. art.6 -13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) - przypominam, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane : składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

  Obowiązek składania wyżej wymienionych deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym, podatku leśnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Dukla w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Dukla
  Nr konta 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001.
  Wyżej wymienione podatki płatne są w ratach proporcjonalnych w następujących terminach:

  1. podatek rolny w 4 ratach do: 15 marca , 15 maja, 15 września, 15 listopada,
  2. podatek leśny w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca,
  3. podatek od nieruchomości w 12 ratach za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca.

  Przypominam, że stawka podatku rolnego za 2007 r. uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego. Cena ta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2006 r. (M.P. Nr 74 poz. 745) w bieżącym roku wyniosła 35,52 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, co stanowić będzie w 2007 r. 88,8000 zł. Natomiast podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym wyniesie 177,6000 zł czyli równowartość 5 q żyta.

  W podatku rolnym hektary przeliczeniowe należy przyjąć z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
  Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi 29,4140 zł, czyli równowartość 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. która wyniosła 133,70 zł za 1 m 3 . Podstawa prawna - art. 4 ustawy o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Skarbowego z dnia 20 października 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 746).
  Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych należy stosować stawki określone w art. 4 ust 3 ustawy o podatku leśnym.
  Podstawę opodatkowania dotyczącą budowli - proszę zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Na tych samych zasadach należy zaokrąglić końcowe kwoty deklarowanych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości to jest np. w DR -1 poz. 195, w DL -1 poz. 52, 59, DN -1 poz.76, 187,188. Samo wyliczenie podatku, w rubrykach innych jak końcowe, należy dokonywać w groszach.
  Dodatkowo przypominam, że deklaracje należy składać w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i muszą być one zgodne z tą ewidencją, wyżej cytowanymi ustawami, zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącymi przedmiotu prowadzonej działalności, statutami .
  Skorygowanie deklaracji, zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
  Nie złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w terminie jak wyżej - spowoduje wszczęcie postępowania z art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83 poz. 930 z późn. zm.).

  Pobierz:

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości.
  2. Deklaracja na podatek rolny.
  3. Deklaracja na podatek leśny.
  4. Uchwała Rady Gminy z 10 grudnia 2004 r. dotycząca zwolnień w podatku od nieruchomości.
  5. Uchwała Rady Miejskiej z 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na ternie Gminy Dukla.

  BURMISTRZ
  Marek Górak

  2007-03-27

  KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH


  Ośrodek Kultury zaprasza
  na kurs tańca towarzyskiego I stopnia
  (dla początkujących)

    Chacha
  Tango
  Samba
  Walc Angielski
  Jive
  Rumba

  8 lekcji po 90 min

  Pierwsze zajęcia 11 kwietnia o godz.18.00
  sala kina "Promień"

  opłata: 50 zł od pary
  30 zł od osoby

  Informacja tel. 13 43 30 025

  Zapraszamy!

  2007-03-15

  Wydarzyło się w naszej gminie

  W policyjnym areszcie trzeźwieją trzej sprawcy dewastacji sklepu i pobicia właściciela, który odmówił im wydania papierosów. Po krótkim pościgu napstników zatrzymali policjanci.
  Do zdarzenia doszło 5 lutego przed godz. 16.00 na terenie Gminy Dukla. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny natychmiast skierował na miejsce kilka patroli. Policjanci podjęli pościg za sprawcami, którzy uciekali polami w kierunku miejscowości Kobylany.
  Po kilkunastu minutach cała uciekająca trójka została zatrzymana i przewieziona do KMP w Krośnie. Tutaj ustalono ich tożsamość i sprawdzono stan trzeźwości. Zatrzymanymi okazali się 28-letni Gabriel P., 29-letni Bogdan M. mieszkający w Krośnie i 21-letni Bogdan S., mieszkaniec Gminy Dukla. Wszyscy byli pijani, w organizmie każdego z nich stwierdzono ponad 2,2 promila alkoholu.
  Sprawcy w sklepie rozbili szybę, zniszczyli towar i wyposażenie o wartości ok. 2,5 tys. zł.
  Jak się okazało wśród napastników był jeszcze jeden mężczyzna, który uciekł przed przybyciem policjantów. Trwa ustalanie jego tożsamości.
  Aktualnie wykonywane są czynności, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym obrażeń, których doznał pobity właściciel sklepu. Od ich wyników uzależniona będzie treść zarzutów, które usłyszą zatrzymani.
  Po analizie zebranego materiału dowodowego, zarzuty postawiono dwóm osobom: Bogdanowi M. - usiłowanie rozboju, uszkodzenie mienia oraz kierowanie pod adresem dwóch osób gróźb karalnych, natomiast Bogdanowi S. - kierowanie pod adresem dwóch osób gróźb karalnych.
  Ponieważ Bogdan M. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, dzisiaj Sąd Rejonowy w Krośnie na wniosek policji i prokuratury, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
  Drugi z podejrzanych do czasu rozprawy pozostanie pod policyjnym dozorem.

            * * *

  W nocy z 25 na 26 lutego w Dukli wracający do domu 32-letni mężczyzna został zaatakowany i pobity przez kilku mieszkańców tej miejscowości. Poszkodowany stracił lewe oko. Jeden z napastników został ustalony i zatrzymany przez policję.
  Około godz. 1.00 poszkodowany wracał ze swoimi znajomymi do domu. Na ul. Kościuszki grupka natknęła się na trzech głośno zachowujących się młodzieńców. Chuliganom nie wystarczały wrzaski i uderzanie w okna okolicznych budynków. Kiedy poszkodowany R. Szczepanik próbował ich powstrzymać swoją agresję skierowali na niego. Poszkodowany wezwał policję, a kiedy patrol nie przyjeżdżał jeszcze raz próbował zadzwonić. Niestety nie zdążył, ponieważ dostał cios w bok głowy, telefon mu wypadł i rozbił się, drugie uderzenie dostał w oko. Po przybyciu na miejsce policjanci nie zastali już napastników, którzy wcześniej uciekli. Z pobitym mężczyzną byli jego kolega i koleżanka. Na podstawie podanych rysopisów już po kilkunastu minutach funkcjonariusze zatrzymali na terenie Dukli jednego z domniemanych sprawców pobicia. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec tej miejscowości, Dariusz S. Mężczyzna był pijany, w jego organizmie stwierdzono ponad 1,5 promila alkoholu. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Poszkodowany został przewieziony do krośnieńskiego szpitala, gdzie stwierdzono u niego nieodwracalne uszkodzenie lewej gałki ocznej. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Dariuszowi S. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  Trwają dalsze czynności w tej sprawie.

  2007-03-14

  Diamentowy Jubileusz dukielskiego liceum coraz bliżej

  Sporo pracy kosztowało opracowanie list i ustalenie przynajmniej części adresów absolwentów. Niektórzy z nich (5 roczników) dostarczyło je, gdyż organizując klasowe spotkania, co kilka lat, posiadają aktualne kontakty z kolegami.
  Kolejny etap pracy to opracowanie karty zgłoszenia i informacji dot. spotkania, druk i przygotowanie materiałów do kolportażu wśród absolwentów. Metoda dotarcia do kolegów z lat szkolnych została przyjęta w sposób podobny jak 10 lat temu (sprawdziła się), a więc "dotarcie" do każdego z nas. Wystąpił problem ze znalezieniem klasowych przedstawicieli z poszczególnych roczników. Niektórzy odbierali materiały z radością, iż nawiążą ponowny kontakt. Byli tacy, którzy doradzali, by wysłużyć się Internetem (jedni mają, inni nie, jeszcze inni nie umieją z niego korzystać). Część odmawiała współpracy od razu bez motywacji (wg myśli: nie wiem, o co chodzi, ale się nie zgadzam), a szkoda, gdyż w różnych rozmowach szczycą się, że ukończyli dukielskie liceum.
  W dniu 22 lutego "koperty" z kartami zgłoszeń z 77 oddziałów odebrało 60 osób. Niektóre z nich "rozpracowało" swoich szkolnych przyjaciół bardzo szybko i kilkanaście zgłoszeń już wpłynęło (na część oficjalną i bal absolwentów). Najszybciej "spisał się rocznik 1958", mimo, że jeden z maturzystów "ukrył się" głęboko pod Warszawą, a inny od kilkudziesięciu lat jest "za wodą". Jako drudzy odnaleźli się absolwenci 1951, którzy co dwa lata spotykają się w Dukli.

  Przypominam, iż termin zgłoszeń mija 6 kwietnia i jest on ostateczny (ze względu na sprawy organizacyjne).

  Prośba o materiały archiwalne, pamiątki, pisanie wspomnień jest w tej chwili minimalna. Dotarły fotografie ze Stanów Zjednoczonych, wspomnienia z Legionowa, rodzinne pamiątki po długoletnim nauczycielu Andrzeju Pudełce (dostarczył je Artur Pudełko - nie absolwent LO w Dukli). Jest kilkanaście zdjęć z lat 1955- 1959. Mam nadzieję, iż przez najbliższy miesiąc (termin dostarczania materiałów do dnia 25 marca) nasze zjazdowe archiwum wzbogaci się, by w czasie spotkania nie było słychać słów (jak 10 lat temu), ja miałem taką lub inną pamiątkę, lub nie ma naszego tabloo.
  Jeżeli chodzi o tabloo szkolne nie wszystkie znajdują się w szkole. Być może ich reprodukcje znajdują się w naszych zbiorach. Proszę o jak najszybsze dostarczenie je na adres w karcie zgłoszenia (można je dołączyć, a odebrać je podczas spotkania w maju).
  Wśród nas jest wiele osób, które mają ciekawe wspomnienia, jednak brak daru do pisania (jak twierdzą) powoduje, że brak im odwagi. Proponuję by o takim ciekawym fakcie lub wydarzeniu poinformowali telefonicznie lub e-mailem( w karcie zgłoszenia). Spróbujemy pomóc. Proponuję przedstawić sylwetki naszych nauczycieli, którzy przyczynili się do naszej edukacji. Można opisać swoje pomaturalne losy prywatne i zawodowe.
  Na stronie internetowej (www.jubilatka60.pl) znajdują się dwie listy, alfabetyczna i wg roczników. Obydwie listy, sporządzone zostały w oparciu o Księgę Absolwentów prowadzoną przez poszczególnych dyrektorów liceum. Obejmuje ona 55 roczników. Nie zawsze była prowadzona rzetelnie i na bieżąco, dlatego mogą zaistnieć pomyłki. Proszę, zatem podawanie swoich uwag na adres: jubilatka60@interia.pl. (np. zmienione nazwisko, imię, inny rok składania egzaminu dojrzałości, inna klasa "a" lub "b", itp.) Dzięki nim zostanie ona zaktualizowana. Podany dodatkowy adres e-mail absolwenta umożliwi kontakt z nami w przypadku zjazdów szkolnych lub klasowych.
  Dziękuję studentom (mającym zawsze mało czasu) Annie Sajdak i Rafałowi Szczurkowi (obydwoje 2004a) za stworzenie strony internetowej, która być może pomoże w lepszym kontakcie z absolwentami. Jak sami powiedzieli, co się nie robi dla swojej szkoły.

  Oto kilka listów w oryginale, które dotarły w związku z naszym spotkaniem:

  Grudzień 2006
  Wprawdzie nie jestem absolwentką LO Dukla, ale przeczytałam o planowanym "Zjeździe Absolwentów", będąc w chwili obecnej daleko od Dukli, ale myślami jestem często, dlatego życzę udanego zjazdu po nastu latach.
  Przeżywałam to kilka razy, gdyż moja klasa robiła takie zjazdy, co 5 lat. Jest to coś wspaniałego. Życzę dużo cierpliwości i spokoju w przygotowaniach, a przy okazji przesyłam życzenia bożonarodzeniowe, zdrowia, słońca na każdy dzień oraz Szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich.
  P O W O D Z E N I A!
  cały czas Duklanka

  22.01.2007 r. Dzień Dobry!
  Na wstępie pozdrawiam i życzę sukcesów w osiągnięciu Pańskich zamierzeń w 2007 roku. Przeczytałam informacje o zgłoszeniach w uroczystości . Prosiłabym o przekazanie droga e- mail informacji. Moja matura 1979. Tą drogą chciałabym zgłosić moja obecność w uroczystościach i oczywiście na bankiecie w maju. Moja siostra opłaci wszystkie koszty związane z ta imprezą.
  Pozdrawiam
  Jolanta Opach matura 1979
  Nie chciałabym przegapić tego spotkania. To wspaniale ze oprócz swojego życia rodzinnego ma Pan jeszcze czas i siły zajmować się tym. Życzę wytrwałości i cierpliwości

  29.01.2007 r. Ja mam na imię Stanisława Paszuda (matura 1985) i teraz mieszkam w Ameryce.
  Jeżeli macie jakieś pytania, można się ze mną skontaktować przez pocztę e- mail lub telefonicznie.

  30.01.2007 r.
  Wychowałam się w Iwli. Pozdrowienia dla Staszka Kality, chodziliśmy razem do szkoły podstawowej. Dobrze tez pamiętam Elę Bal i Jolę Szewczyk, przesyłam im pozdrowienia. Ja wyjechałam z Polski do USA w 1986 roku. Przez ostatnie 20 lat chodzę do szkoły, ukończyłam szkole pielęgniarską (City University of New York ), z dyplomem magisterskim w pielęgniarstwie i pracuje w szpitalu w Nowym Jorku.

  2007-02-18 Witam!
  Z uwagą śledzę informacje na temat jubileuszu dukielskiego LO. Wiem i doceniam ogrom włożonej pracy w przygotowanie tego przedsięwzięcia. W uznaniu inicjatywy pozdrawiam "Organizatora Głównego", wytrwałości Bogdanie!
  j.k.- matura 1974 a

  2007-02-06
  Jestem zainteresowana uczestnictwem w obchodach jubileuszu. Liceum skończyłam w 1987. Proszę o przesłanie karty zgłoszenia.
  Z poważaniem Ewa Chudoba Redel

  2007-02-07
  ...a ja bardzo chętnie spotkam się
  szczególnie z profesorami, bo większości naprawdę nie widziałam 20 lat (matko, to już tyle czasu). Będę wdzięczna za każdą informacje, a jutro zacznę szukać numerów telefonów koleżanek i kolegów, które mam jeszcze po 15- leciu mojej matury.
  Powodzenia, Ewa

  2007-02-08
  Witam
  Mam takie ulotne wspomnienie licealnej miłostki. Zdaje się, że to interesujące, jako materiał do jubileuszu.
  Tulipany
  (z szuflady ulotnych wspomnień z młodości...)

  To było bardzo dawno temu
  kiedy spojrzeniu figlarnemu
  oprzeć się za nic się nie dało
  a może nawet się nie chciało ... itd.
  Pozdrawiam Z. P. 1959)

  Witam
  Przesyłam do ewentualnego wykorzystania jeden z "uśmiechniętych" fragmentów moich wspomnień.
  Pozdrawiam. Z.P. absolwent LO 1959

  Groszek cukrowy
  Jednym z nowych dla mnie przedmiotów w X klasie Liceum był język niemiecki. W technikum kolejowym tego nie uczono, więc byłem dokładnie zielony. A miałem jeszcze obowiązek zaliczyć w ciągu pół roku materiał z klasy VIII i IX. Wykładowcą był w tym czasie profesor Furtek. ...

  Witam
  Przesyłam do ewentualnego wykorzystania jeszcze jeden z "uśmiechniętych" fragmentów moich wspomnień.
  Pozdrawiam. Z.P.absolwent LO 1959

  Rozmnażanie dżdżownic (fragment wspomnień)
  Oprócz niemieckiego najpoważniejsze kłopoty miałem z biologią. Wykładał ją osobiście dyrektor Liceum, pan profesor Szopa. Już z racji stanowiska budził w nas grozę, a na dodatek miał taki trochę szorstki sposób bycia. ...

  2007-03-14

  Pieniądze do wzięcia

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
  O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji). Organizacje pozarządowe mające siedzibę w większych miejscowościach mogą brać udział w konkursie, jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców; Maksymalna kwota dotacji to 20 000 zł. Termin składania wniosków upływa 5 marca 2007 r. Działania w ramach programu powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2007 r. i trwać nie dłużej niż do 31 marca 2008 r.
  Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

  Szczegółowych informacji o programie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16, pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl lub na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/index.php
  Wnioski należy przesyłać na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  00-062 Warszawa ul. Kredytowa 6 lok. 20

  2007-03-14

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

  W dniu 13 lutego 2007 r. w Urzędzie Gminy Dukla przeprowadzono postępowanie konkursowe w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Dukla realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków.
  Komisja w składzie:
  1. Jan Farbaniec - przewodniczący,
  2. Alina Krajewska - członek,
  3. Małgorzata Walaszczyk-Faryj - członek,
  4. Teresa Belcik - członek,
  5. Łukasz Piróg - członek,
  stwierdziła prawidłowość przeprowadzonego konkursu oraz ustaliła, że złożono 37 ofert, w tym 36 spełniające warunki określone w uchwale Rady Miejskiej w Dukli nr XXV/160/04 z dnia 28 września 2004r. Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach została odrzucona ponieważ oferent nie posiadał własnych środków na realizację zadania, co jest warunkiem otrzymania dotacji.
  Oferty złożono na realizację zadań, wymienionych w zarządzeniu Nr 5/07 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 5 stycznia 2007r., wraz z wnioskami o dotację ze środków publicznych.
  Komisja po przeanalizowaniu merytorycznej zawartości ofert, proponowanych kosztów realizacji projektów postanowiła wybrać najkorzystniejsze oferty i przyznała im dotacje w kwotach podanych poniżej.
  Na zadanie Nr 1 "Pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami" wybrano oferty złożone przez:
  1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem - 1.500,00
  2. Szkolne Koło "CARITAS" przy ZSP w Wietrznie - 1.500,00
  Na zadanie Nr 2 "Działalność charytatywna":
  1. Parafialny Zespół Charytatywny przy parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli "CARITAS" - 3.550,00
  2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem - 1.500,00
  Na zadanie Nr 3 "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej":
  1. Stowarzyszenie Miłośników Równego "Równianie" w Równem - 4.000,00
  2. Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" w Łękach Duk. - 5.150,00
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic w Jaśliskach - 700,00
  Na zadanie Nr 4 "Ochrona i promocja zdrowia" - nie złożono żadnej oferty.
  Na zadanie Nr 5 "Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ":

  1. KSM przy Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli - 5.000,00
  2. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.200,00
  3. Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach - 2.000,00
  Na zadanie Nr 6 "Krajoznawstwo, wypoczynek dla dzieci i młodzieży":
  1. Parafia Rzym.- Kat. p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli - 5.000,00
  2. Szkolne Koło "CARITAS" przy ZSP w Wietrznie - 3.000,00
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.000,00
  Na zadanie Nr 7 "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji":
  1. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "Szarotka" w Dukli - 4.000,00
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Cergowej - 2.000,00
  3. Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła" w Głojscach - 1.500,00
  4. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 1.600,00
  5. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic - 800,00
  Na zadanie Nr 8 "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu":
  1. Klub Sportowy "Przełęcz-Trans Bieszczady" w Dukli - 33.000,00
  2. Ludowy Klub Sportowy " Zorza " w Łękach Dukielskich - 14.000,00
  3. Ludowy Klub Sportowy "Iwełka" w Iwli - 11.000,00
  4. Wiejski Klub Sportowy "Beskid" w Równem - 11.000,00
  5. Ludowy Klub Sportowy "Jasiołka" w Jaśliskach - 4.000,00
  6. Uczniowski Klub Sportowy TKKF "Dukla" w Dukli - 10.000,00
  7. Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy "Huragan" w Jasionce - 8.000,00
  8. Uczniowski Klub Sportowy "Żarniak" w Jaśliskach - 5.000,00
  9. Uczniowski Klub Sportowy "Viktoria" w Tylawie - 1.000,00
  10.Uczniowski Klub Sportowy "Cis" w Jasionce - 1.000,00
  11.Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w Łękach Dukielskich - 1.000,00
  12.Uczniowski Klub Sportowy "Rekord" w Iwli - 1.000,00
  Na zadanie Nr 9 "Edukacja ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego": 1. WZP w Rzeszowie - Koło Pszczelarzy w Dukli - 1.500,00
  2. PZW Okręg Krosno - Koło "Pstrąg" w Dukli - 3.500,00
  Ze względu na brak środków finansowych nie wybrano następujących ofert złożonych:
  na zadanie Nr 6 - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Równem
  na zadanie Nr 8 - Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic
  na zadanie Nr 9 - PZW Okręg Krosno -Koło "Pstrąg" w Dukli oraz Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic.

  Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Gminy Dukla o przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację niektórych zadań na inne zadania, gdzie wstępnie zaproponowano dotacje większe niż kwoty przeznaczone na te zadania.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną podpisane umowy na realizację zadań oraz przekazane dotacje.

  2007-03-14

  Nasi radni

  Jan Farbaniec - lat 50, ur. w Nowej Soli na ziemiach zachodnich, do Jaślisk przyjeżdża w 1961 roku, obecnie rolnik pracujący na 16 ha gospodarstwie. Od 1974 roku pracował w Bieszczadzkim Przedsiębiorstwie Drzewnym w Rzepedzi, aż do rozwiązania zakładu.

  Radny Rady Miejskiej w Dukli I, II, III, IV i obecnej kadencji. Pełnij w niej różne funkcje, obecnie jest Wiceprzewodniczącym i wchodzi w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Działalnością społeczną zaczął zajmować się od 1986 roku, kiedy to został wybrany sołtysem Jaślisk i pełni tę funkcję już VI kadencję. Jest również współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic od 2002 r.?, Prezesem Klubu Sportowego "Jasiołka - Jaśliska" od 1986 r., Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach, również od 1986 r.
  "Priorytetem dla mnie jest ukończenie budowy szkoły w Jaśliskach, planowane na rok 2008 (w tym również sali gimnastycznej), budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Jaśliskach. Te ostatnie z tego względu, iż rozwój Jaślisk i okolicy widzę w rozwoju turystyki. Chcemy również odrestaurować mur obronny na odcinku plebani tj. około 80 m z umieszczeniem tablicy pamiątkowej (ewentualnie bramy wjazdowej do Jaślisk). Inne działania w zakresie turystyki to udostępnienie kamieniołomu na Kamieniu do zwiedzania turystom. Miejsca pracy dałaby stacja narciarska, czy nawet wyciąg na Kamarce, ale zbyt wielu tu właścicieli i dlatego sprawa ta nie rusza z miejsca. Zatem rozwój Jaślisk i okolicy widzę w turystyce, a do tego potrzeba rozwoju infrastruktury turystycznej, dobrych dróg i ochrony środowiska."

  Łukasz Piróg - 28 lat, mieszkaniec Cergowej, abiturient Technikum Leśnego w Lesku, student V roku socjologii samorządowej na Uniwersytecie Rzeszowskim, zatrudniony w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, członek stowarzyszenia "Karpackie Krajobrazy" zajmującego się m.in. promocją walorów przyrodniczych i kulturowych Podkarpacia.

  Radny Rady Miejskiej w Dukli, członek komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska.
  "Istotnymi sprawami, na które należy położyć nacisk w tej kadencji to dokończenie inwestycji związanych z oświatą: budowa gimnazjum i hali widowiskowo-sportowej w Dukli oraz gimnazjum w Jaśliskach. Z tych obiektów przecież będą korzystać nie tylko mieszkańcy danych miejscowości lecz także tych sąsiadujących z nimi. Ważnymi sprawami są również kwestie związane z infrastrukturą drogową oraz gospodarką ściekową. Mam również nadzieję, że uda się w najbliższym czasie doprowadzić do końca sprawę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Cergowa- Kolonia, o co wielokrotnie prosili mieszkańcy tego przysiółka Cerowej".  Tadeusz George - 44 lata, wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie prawa administracyjnego, absolwent WSP w Rzeszowie, aktualnie emerytowany p.płukownik straży granicznej.

  Radny V kadencji, pełni funkcję z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich.
  "Jako radny Rady Miejskiej w Dukli będę popierał rozpoczęte inwestycje obiektów oświatowo-sportowych takich jak gimnazjum i hala sportowa w Jaśliskach, gimnazjum i hala widowiskowo-sportowa w Dukli, sale gimnastyczne w: Tylawie, Jasionce, Głojscach i Równem. Jestem także zwolennikiem poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Gminy Dukla, popieram monitoring dukielskiego rynku i dworca PKS w Dukli. Będę dążył do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych naszej gminy m. in. zapobiegając przemocy wśród uczniów, poprzez monitoring szkół (ZSP w Dukli oraz w placówkach oświatowych budowanych). Będę dążył do przeprowadzenia debaty społecznej na temat reformy oświaty w naszej gminie w celu polepszenia uczniom edukacji, rozwoju fizycznego, zapewnienia opieki lekarskiej i stomatologicznej. Bardzo ważną sprawą jest budowa i remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy, zwłaszcza na odcinku Iwla-Chyrowa-Olchowiec, Mszana-Tylawa, Tylawa-Zyndranowa. Należy jak najszybciej przystąpić do remontów dróg gminnych, zwłaszcza położonych w południowej części gminy. Mieszkańcom Gminy Dukla życzę wszystkiego najlepszego i sądzę, że wspólnymi siłami zrealizujemy założone cele".

  2007-03-14

  Terminy spotkań mieszkańców - wybory sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla w Dukli

  Podajemy terminy spotkań mieszkańców - wybory sołtysów i Przewodniczącego Rady Osiedla w Dukli.

  Grudzień 2006


  Styczeń 2006


  Luty 2006

  2007-01-03

  Wywiad z Markiem Górakiem, Burmistrzem Gminy Dukla

  Rozpoczęła się nowa kadencja, jakie plany ma burmistrz na najbliższy rok i na całą kadencję?
  Burmistrz: W przypadku mojej osoby nastąpiła płynność kadencji, co zapewnia kontynuacje zadań. Najważniejszą rzeczą jest przygotowanie się do pozyskania środków finansowych na inwestycje. I my jesteśmy przygotowani, ponieważ mamy gotowe projekty i pozwolenia na budowę. Mam nadzieję, że to pozwoli sięgnąć nam po pieniądze już na początku naboru, zwłaszcza, że obiecywane są znaczne środki unijne. Moim zdaniem Gmina jest dobrze przygotowana, szczególnie pod względem możliwości zaciągania kredytu jak i prac, które należy wykonać. Plany na najbliższy rok, a także na najbliższe cztery lata to głównie rozpoczęcie większych inwestycji. W pierwszej kolejności budowa kanalizacji w miejscowościach, które już mają pozwolenia na budowę. Mamy również pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Daliowej. Kolejna kwestia to rozpoczęte budowy szkół w Dukli i Jaśliskach. Chcielibyśmy te budynki jak najszybciej oddać do użytku, gdyż wiążą się z nimi ogromne oczekiwania. Są także projekty dotyczące infrastruktury sportowo-turystycznej, rozpoczęta budowa stadionu, pozwolenie na budowę hali przy gimnazjum w Dukli - w tym przypadku także będziemy szukać pieniędzy unijnych. Posiadamy dokumentację, co upoważnia nas do ubiegania się o te środki.
  Czy będą jakieś zmiany w Urzędzie Gminy?
  Burmistrz: Oczywiście, nowy rok przyniesie zmiany na stanowisku zastępcy burmistrza. Zastępca jest jednocześnie naczelnikiem Wydziału Gospodarczego. Przewidywane zamiany oraz ich zakres będą z nim konsultowane oraz z innymi pracownikami urzędu, tak abyśmy mogli wspólnie dopracować zamierzoną koncepcje funkcjonowania urzędu. Będą to zmiany organizacyjne.
  Czy gmina będzie starać się o fundusze unijne?
  Burmistrz: Oczywiście. Zamierzenia te były już realizowane w poprzedniej kadencji, gdyż celowo nie były zaciągane większe kredyty, a tylko takie, które pozwoliły na finansowanie wkładu własnego w poszczególnych inwestycjach. Budżet gminy jest przygotowany na zaciąganie kredytów, które pozwolą na realizacje inwestycji. Celem Gminy jest pozyskanie jak największej ilości środków.
  Kiedy zostanie zakończona budowa gimnazjum w Dukli i Jaśliskach?
  Burmistrz: Jak już wspomniałem są to priorytetowe inwestycje. Liczymy tu głownie na środki unijne, więc wpływ na ich zakończenie ma tu termin naboru wniosków.
  Dziękuję bardzo. Burmistrz: Dziękuję bardzo. W Nowym Roku czytelnikom DPS życzę realizacji tych wszystkich zamierzeń, które chcemy wykonać w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego.

  2007-01-03

  Gospodarstwo agroturystyczne "Zakucie" laureatem w Konkursie Ogólnopolskim "Zielone Lato"

  Olimpia i Dariusz Wilczkowie to właściciele gospodarstwa agroturystycznego "Zakucie" w Daliowej. Mimo, że działalność agroturystyczną rozpoczęli w 2006 roku już mogą poszczycić się osiągnięciami: I nagroda w województwie podkarpackim w Konkursie "Zielone Lato" i II nagroda Prezesa Polskiego Związku Łowieckiego jego krajowej edycji. Odebrali ją na ogólnopolskiej gali w Bęsi koło Olsztyna. Właściciele na przygotowanie pokoi gościnnych otrzymali dotację z Unii Europejskiej. Pan Dariusz prowadzi gospodarstwo, a żona Olimpia pracująca w ZSP w Jaśliskach jako nauczyciel plastyki i muzyki dzielnie mu w tym pomaga.

  KR: Kiedy Państwo zainteresowaliście się działalnością agroturystyczną?
  DW: Niedawno, dużą zasługą jest praca Powiatowego Zespołu Doradców w Krośnie, a w szczególności p. Marii Wais - sp. ds. agroturystyki w powiecie krośnieńskim. To ona zaraziła nas tym pomysłem. Dotacje unijne, przeznaczyliśmy na adaptację pokoi pod potrzeby turystów i modernizacje w części gospodarstwa.
  KR: Od kiedy Państwo zajmujecie się działalnością agroturystyczną?
  DW: Jeszcze przed rokiem nasze gospodarstwo było typowym gospodarstwem rolnym, dzisiaj prowadzimy też działalność agroturystyczną, mamy 3 pokoje gościnne, które wynajmujemy turystom, możemy przyjmować gości przez cały rok.
  KR: Z jakiego funduszu Państwo korzystali?
  DW: Korzystaliśmy z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, z priorytetu "Różnicowanie działalności w gospodarstwach rolnych". Unijne pieniądze pozwoliły przygotować gospodarstwo do działalności agroturystycznej. Korzystamy również z dopłat bezpośrednich.
  KR: Agroturystyka nie jest Waszym głównym źródłem utrzymania, żona Olimpia pracuje w szkole, kto zajmuje się agroturystyką Pani, czy mąż?
  OW: Agroturystyką zajmujemy się wspólnie, mimo że ja, uczę w szkole w Jaśliskach plastyki i muzyki. Mąż zajmuje się sprawami technicznymi, ja natomiast stroną kulinarną i socjalną. Ponieważ w naszej ofercie mamy warsztaty plastyczne, mój zawód jest tu bardzo pomocny.
  KR: Kogo chcielibyście Państwo gościć u siebie?
  OW: Nasza oferta skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi.
  KR: Jak Państwo promujecie swoje gospodarstwo?
  DW: Jesteśmy członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, mamy pierwszą kategorię przyznaną przez tą organizację z rekomendacją na lata 2006/2007, naszą ofertę można znaleźć we wszystkich materiałach promocyjnych Federacji, mamy własną stronę internetową, również G. Dukla prowadzi stronę internetową dla coraz większej liczby gospodarstw agroturystycznych i umieszcza informację o naszym gospodarstwie we wszystkich wydawanych materiałach promujących gminę. Dodatkową reklamą są dla nas sukcesy, które przyszły dość niespodziewanie, zdobycie I miejsca w Konkursie "Zielone Lato" w woj. Podkarpackim i II miejsca Prezesa PZŁ w kategorii gospodarstw agro-eko-turystycznych w Polsce jest dla nas dobrą reklamą, bo ranga tej imprezy jest wysoka. Organizuje ją Program Pierwszy Polskiego Radia pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział w wieńczącej konkurs gali był dla nas wielkim przeżyciem i bardzo nas zachęcił do dalszej pracy.
  KR: Czy spodziewaliście się Państwo takiego sukcesu?
  DW: Nie, nigdy też nie było naszym celem prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego po to by zdobywać nagrody, to przyszło samo. Sądzę, że stało się tak, bo solidnie, oczywiście w miarę naszych możliwości zabraliśmy się za tę działalność. Staramy się obsługiwać turystów profesjonalnie. Nasze gospodarstwo jest czynnym gospodarstwem rolnym, a przyjmowanie gości jest naszą dodatkową działalnością. U nas można zobaczyć zwierzęta domowe, spełniamy również wszystkie standardy w zakresie ochrony środowiska.
  KR: Czym żywi Pani swoich gości?
  OW: Niczym niezwykłym, nasi goście jedzą to co i my, proste dania z produktów pochodzących z naszego gospodarstwa. Posiłkuję się wiedzą naszej babci, która ma pochodzenie łemkowskie i zna wiele prostych, zdrowych i smacznych, a przy tym charakterystycznych dla łemkowszczyzny potraw. Korzystam również z książki: "Kuchnia Regionalna Beskidu Dukielskiego", np. ostatnio przygotowywałam ser żółty domowy. Turyści mówią, że jedzenie u nas jest smaczne i obfite, i odchudzać się raczej nie można.
  KR: Z jakiego regionu Polski przyjeżdżają do Was goście?
  OW: Najczęściej przyjeżdżają goście z Warszawy i okolic, ale zdarzają się również z Lublina, Krakowa. Choć działamy dopiero od roku mieliśmy też gości zagranicznych z Belgii, Niemiec, Hiszpanii...
  KR: Co Państwo macie w swoim gospodarstwie szczególnego czego inni nie mają?
  DW: Na pewno kulturę łemkowską, którą staramy się kultywować. Chcielibyśmy ocalić ją od zapomnienia.
  KR: Proszę powiedzieć co oznacza nazwa Waszego gospodarstwa "Zakucie"?
  DW: To nazwa łemkowska, a oznacza zaciszny, przytulny zakątek.
  KR: Jak zachęcilibyście do odwiedzenia swojego gospodarstwo.
  OW: Tak jak mamy w nazwie - zapraszamy wszystkich, którzy chcą wypocząć w spokoju, ciszy, przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
  KR: Dziękuję Państwu i jeszcze raz gratuluję sukcesów, korzystając z okazji składam życzenia radosnych, zdrowych i pogodnych Świat Bożego Narodzenia, i jeszcze większych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2007 Roku.
  DW: Dziękujemy bardzo i również na Pani ręce składamy życzenia świąteczne i noworoczne dla Czytelników Dukielskiego Przeglądu Samorządowego.


  Budynek mieszkalny, w którym znajdują się pokoje gośącinne


  Kącik dla gości i gospodarzy


  Kuchnia do dyspozycji gości


  Wyposażenie jednego z 3 pokoi gościnnych u p. Wilczków


  Dyplom za zajęcie II-go miejsca w kat. gospodarstw agro-eko-turystycznych


  Olimpia i dariusz Wilczkowie - właściciele nagrodzonego gospodarstwa w Daliowej
  2007-01-03

  Wyniki głosowania na Burmistrz Gminy Dukla.

  Wyniki głosowania na Burmistrz Gminy Dukla tutaj.
  2006-11-17

  Wyniki głosowania na Radnych do Rady Miejskiej w Dukli

  Wyniki głosowania na Radnych do Rady Miejskiej w Dukli tutaj.
  2006-11-17

  Nabór do powstającego zespołu pieśni i tańca

  UWAGA !

  Ośrodek Kultury w Dukli

  ogłasza nabór do powstającego

  zespołu pieśni i tańca

  W zespole zostaną stworzone dwie grupy wiekowe:

  • młodzieżowa (gimnazjaliści, licealiści, studenci)
  • oraz dorosłych (osoby które ukończyły30 lat)
  Wszystkich chętnych prosimy o kontakt tel.13 43 30 025,
  e-mail: osrodek_kultury@dukla.pl lub osobiście w biurze Ośrodka kultury-kino "Promień".

  Czekamy na zgłoszenia do 15 listopada!

  Serdecznie zapraszamy!!!

  2006-10-24

  Wyniki biegów górskich

  I Bieg Górski "CHYROWA - SKI"
  Na Danię 696m.npm
  Wyniki biegu w kategorii kobiet


  I Bieg Górski "CHYROWA - SKI"
  Na Danię 696m.npm
  Wyniki biegu w kategorii mężczyzn


  VII Dukielski Bieg Górski na Cergową 716 n.p.m. - dystans 5,5 km (przewyższenie + 400 m)
  Wyniki biegu
  2006-10-16

  Informacja

  INFORMACJA
  BURMISTRZA GMINY DUKLA

  z dnia 10 października 2006 r.

  w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na terenie Gminy Dukla.

   

              Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów

  i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr 14/28/98 Zarządu Miasta i Gminy w Dukli z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie

  Miasta i Gminy Dukla Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 12 listopada 2006 r. ustalono na terenie Gminy Dukla następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

   

  Nr obwodu

  głosowania

  Granice obwodu głosowania

  Siedziba obwodowej komisji wyborczej

  – nr telefonu

  1

  miasto Dukla, sołectwa: Lipowica, Zboiska

  Ratusz w Dukli tel.(013) 43 30 977

  lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

           2    

  sołectwo Równe

  Zespół Szkół Publicznych w Równem

  tel.(013) 43 33 008

           3

  sołectwa: Łęki Dukielskie,  Myszkowskie

  Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich

  tel.(013) 43 17 504

           4

  sołectwa: Nadole, Teodorówka

  Dom Ludowy w Nadolu

           5

  sołectwo Cergowa

  Dom Ludowy w Cergowej

           6

  sołectwo Jasionka

  Zespół Szkół Publicznych w Jasionce

  tel.(013) 43 30 095

           7

  sołectwa: Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna,

  Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach

           8

  sołectwa: Barwinek, Tylawa, Mszana, Zyndranowa, Olchowiec,

  Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

  tel. (013) 43 30 709

           9

  sołectwa: Chyrowa, Iwla

  Zespół Szkół Publicznych w Iwli

  tel.(013) 43 30 003

          10

  sołectwo Głojsce

  Zespół Szkół Publicznych w Głojscach

  tel. (013) 43 30 005

          11

  sołectwo Wietrzno

  Zespół Szkół Publicznych w Wietrznie

  tel. (013) 43 33 004

           12

  sołectwa: Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska

  Dom Ludowy w Trzcianie

   

   

  Burmistrz Gminy Dukla

  Marek Górak

   

  Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 r. w godzinach od 6.00 - 20.00.
  2006-10-10

  REGULAMINY BIEGÓW GÓRSKICH

  REGULAMIN VII DUKIELSKIEGO BIEGU GÓRSKIEGO NA CERGOWĄ 15 października

  1. CEL
  -promocja Beskidu Dukielskiego
  -popularyzacja biegów górskich
  -upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

  2. ORGANIZATOR - Gmina Dukla
  -LUKS "Krośnianka" we Wrocance
  -Ośrodek Kultury w Dukli
  -Zespół Szkół Publicznych w Dukli

  3.TERMIN - 15 październik 2006r. Rozpoczęcie godz.13.00

  4.MIEJSCE - (start) rynek w Dukli - wieś Cergowa - źródełko św. Jana z Dukli - góra Cergowa (716m n.p.m.) - Meta

  5. DYSTANS - ok. 5,5 km

  6. KATEGORIE:
  mężczyzn
  A - generalna
  B - do 19 lat (1986 i młodsi)
  C - powyżej 40 lat
  D - powyżej 50 lat
  E - powyżej 60 lat
  F - powyżej 70 lat

  kobiet
  G - generalna
  H - do 19 lat (1987 i młodsze)
  I - powyżej 40 lat

  7. NAGRODY:
  W klasyfikacji generalnej za miejsca od 1-3 nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe. Ponadto przewidziano nagrody dla najlepszego zawodnika Gminy Dukla, jak również nagrodę dla najlepszej szkoły za masowość. Wśród uczestników losowania będzie także nagroda - pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. Każdy uczestnik otrzyma od organizatora pamiątkowe drzewko.

  8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października pisemnie lub telefonicznie na adres organizatora: Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38 - 450 Dukla: tel. (013) 43-29-133, 43-29-123, 43-29-100

  9. Opłata startowa- 5 zł.

  10. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 10.00 - ratusz- rynek w Dukli

  11. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
  Bieg dla dzieci na dystans od 200 do 800 m

  12. Klasyfikacja:
  * kat. przedszkolaków (rocznik 2000 i młodsze) - 200 m, dz. I chł. (bieg z mamusiami)
  * kat. Kl. I i II (rocz. 98 - 99), 200 m dz. i chł.
  * kat. Kl. III i IV (rocz. 96 - 97), 400 m dz. i chł.
  * kat. Kl. V i VI (rocz. 94 - 95), 600 m dz. i chł.
  * kat. Gimnazjum (rocz. 91 - 93), 800 m dz. i chł.

  13. Program minutowy:
  10.00 - 13.00 - zgłoszenia - weryfikacja - rynek- ratusz
  13.00 - start biegów główny 5,5 km na G. Cerową
  13.05 - start 200 m dz. i chł.
  13.10 - start 200 m dz. i chł.
  13.15 - start 400 m dz. i chł.
  13.25 - start 600 m dz. i chł.
  13.45 - dekoracja biegów dziecinnych
  15.00 dekoracja biegu głównego


  "Rydzowe bieganie w Beskidzie Dukielskim" REGULAMIN I BIEGU GÓRSKIEGO "CHYROWA_SKI" NA DANIĘ – 696 m n.p.m. 14 października 2006

  1. CEL -promocja Beskidu Dukielskiego
  -popularyzacja biegów górskich
  -upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

  2. ORGANIZATOR - Gminy Dukla
  -LUKS "Krośnianka" we Wrocance
  -Ośrodek Kultury w Dukli
  -Zespół Szkół Publicznych w Iwli

  3.TERMIN - 14 październik 2006r. Rozpoczęcie godz.15.00

  4.MIEJSCE - stacja narciarska w Chyrowej

  5. DYSTANS - ok. 900 m

  6. KATEGORIE:
  mężczyzn
  A - generalna
  C - powyżej 90 kg
  E - kat. Szkoła Podstawowa
  F - kat. Gimnazjum

  kobiet
  B - generalna
  D - powyżej 65 kg
  G - kat. Szkoła Podstawowa
  H. - kat. Gimnazjum

  7. NAGRODY:
  W klasyfikacji generalnej za miejsca od 1-3 nagrody rzeczowe(skipass). W pozostałych kategoriach - nagrody rzeczowe. Wśród zawodników losowana będzie także nagroda - pobyty w gospodarstwach agroturystycznych.

  8. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października pisemnie lub telefonicznie na adres organizatora: Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38 - 450 Dukla: tel. (013) 43-29-133, 43-29-123, 43-29-100, e-mail: promocja@dukla.pl

  9. Opłata startowa- 5 zł.

  10. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 12.00 - Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Hyrową" tel. (013) 4330560

  11. Zawodnicy startują pojedynczo w odstępach jednominutowych.

  2006-10-06

  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli

  Obwieszczenie
  Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
  z dnia 2 października 2006 r.

  Miejska Komisja Wyborcza w Dukli podaje do publicznej wiadomości informację o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli, jej siedzibie i pełnionych dyżurach.

  I.

  Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
  1. Teresa Kamińska - przewodniczący
  2. Maria Bernadzikowska - zastępca przewodniczącego
  3. Mirosław Matyka - członek
  4. Józef Jakieła - członek
  5. Maria Ryglewicz - członek
  6. Jan Skrzęta - członek
  7. Maciej Żarnowski - członek

  II.

  Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli jest Urząd Gminy w Dukli, ul.Trakt Węgierski 11 /II piętro, sala konferencyjna nr 22/.

  III.
    Miejska Komisja Wyborcza w Dukli pełni dyżury w siedzibie Komisji:

  Data Godziny
  4.10.2006 r. - 6.10.2006 r. 7.00 - 15.00
  7.10.2006 r. /sobota / 10.00 - 12.00
  9.10.2006 r. - 10.10.2006 7.00 - 15.00
  11.10.2006 r. - 12.10.2006 r. 7.00 - 17.00
  13.10.2006 r. 7.00 - 24.00
  16.10.2006 r. - 17.10.2006 r. 7.00 - 15.00
  18.10.2006 r. 7.00 - 24.00

  Przewodniczący
  Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli
  Teresa Kamińska

  2006-10-05

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dukla o okręgach wyborczych

  O B W I E S Z C Z E N I E
  Burmistrza Gminy Dukla z dnia 20 września 2006 roku
  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli.

  Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr L/329/06 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /Dz.Urz. Nr 82, poz.1233/ Burmistrz Gminy Dukla podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej w Dukli w wyborach do rad zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli.

  I.

  W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Dukli, Gmina Dukla podzielona została na 13 okręgów wyborczych, którym nadano następujące numery i ustalono liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach:

  Nr okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba wybieranych radnych w okręgu
  1 miasto Dukla,sołectwo Lipowica,sołectwo Zboiska 2
  2 sołectwo Równe 2
  3 sołectwo Łęki Dukielskie, sołectwo Myszkowskie 1
  4 sołectwo Nadole, sołectwo Teodorówka 1
  5 sołectwo Cergowa 1
  6 sołectwo Jasionka 1
  7 sołectwo Daliowa, sołectwo Jaśliska, sołectwo Szklary 1
  8 sołectwo Barwinek,sołectwo Mszana, sołectwo Tylawa, sołectwo Zyndranowa, sołectwo Olchowiec 1
  9 sołectwo Chyrowa, sołectwo Iwla 1
  10 sołectwo Posada Jaśliska, sołectwo Wola Niżna 1
  11 sołectwo Głojsce 1
  12 sołectwo Wietrzno 1
  13 sołectwo Nowa Wieś, sołectwo Trzciana, sołectwo Zawadka Rymanowska 1

  II.

  Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli jest Urząd Gminy Dukla, ul.Trakt Węgierski 11 /II piętro, sala konferencyjna nr 22/.

  Burmistrz Gminy
  Marek Górak

  2006-10-03

  OŚRODEK KULTURY W DUKLI ZAPRASZA - 3 sierpnia 2006

  Dożynki Gminne - 3 września 2006

  11.00 Msza św. Dożynkowa - kościół parafialny

  12.00 Prezentacja wieńców dożynkowych
  - rozstrzygnięcie konkursu, na najlepszy wieniec.

  12.30 WIDOWISKO DOŻYNKOWE
  zespół "SZAROTKI" z Dukli

  13.30 Koncert zespołu "Łęczanie" z Łęk Dukielskich

  14.30 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród

  14.45 Rozstrzygnięcie konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję i balkon"

  Miejsce imprezy:
  stadion KS "PRZEŁĘCZ-TRANSBIESZCZADY"

  TURNIEJ GMIN ZAPRZYJAĹšNIONYCH
  (Brzostek, Dydnia, Frysztak, Wiśniowa,Nowy Żmigród, Dukla)
  stadion KS "Przełęcz"

  15.00 Otwarcie turnieju
  15.10 Rozpoczęcie konkurencji
  (w przerwach koncerty amatorskich zespołów artystycznych)
  17.45 Zakończenie turnieju oraz wręczenie dyplomów i nagród

  FESTYN -ZAKOŃCZENIE WAKACJI-

  18.00 Program dla dzieci
  20.00 Koncert zespołu "GROOVINSCY"
  21.00 Zabawa ogrodowa
  24.00 Zakończenie imprezy

  ATRAKCJE DLA DZIECI:
  trampoliny, zjeżdżalnie, karuzela, wata cukrowa, balony itp.

  2006-09-01

  "Równać Szanse 2006 – Regionalny Konkurs Grantowy"

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  (administrator programu)
  ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego
  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

  O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku 13 - 19 lat, mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

  Maksymalna kwota, o jaką można występować to 7 000 zł.
  Termin składania wniosków: do 10 października 2006 r. na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007 r.
  Zasady konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie http://www.rownacszanse.pl/konkurs

  Wszelkie pytanie odnośnie konkursu można zadawać na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

  Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców pt. "Nasza wieś, naszą szansą" (kontynuacja konkursów "Nasz sposób na biedę na wsi") czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim?

  • Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutym 2007 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
  • Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.
  • Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

  Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz instrukcja do formularza są do pobrania na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

  Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.
  Wniosek z dopiskiem "Nasza wieś, naszą szansą" należy przesłać pocztą do 9 października 2006 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Fundacja Wspomagania Wsi
  ul. Bellottiego1
  01-022 Warszawa

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 22 grudnia 2006 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl

  W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł. Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

  Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

  2006-09-01

  Wieża widokowa w Beskidzie Dukielskim !

  6 sierpnia 2006r na szczycie Baranie odbyło się oficjalne otwarcie wieży widokowej. Pomysłodawcami i wykonawcami drewnianej konstrukcji wieży są słowaccy turyści ze stowarzyszenia "Nizke Beskydy". Prezes stowarzyszenia - Josef Makara krótko przedstawił przebieg prac przy budowie nowej wieży oraz wymienił osoby i instytucje, które udzieliły finansowego wsparcia. Następnie prezes - Josef Makara, wójt Vysnej Pisanej - Wasil Pokliwka oraz mieszkaniec Olchowca - Mikołaj Gabło dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.
  W otwarciu wieży brali udział: członkowie i sympatycy stowarzyszenia "Niżke Beskydy", mieszkańcy Vysnej Pisanej i Olchowca oraz turyści, którzy tego dnia wybrali się na górę Baranie. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli oddziału PTTK w Krośnie, m.in. - Ryszard Majka "Mauzer", Hanna M. Gawrońska.
  Potem można było wejść na wieżę i podziwiać widoki. Tego dnia widoczność nie była idealna, ale nie ma co narzekać bo jeszcze kilka godzin wcześniej padał deszcz. Najważniejsze, że Beskid Dukielski prezentował się okazale, a najefektowniej masyw Cergowej. Pod wieżą rozstawione były stoły, przy których można było usiąść i popróbować specjałów przygotowanych przez mieszkańców pobliskich miejscowości. Szczególnie smaczne były białe sery, które szybko ze stołów znikały. Był też kociołek z gulaszem, rożen, kiełbaski z ogniska i... coś do wypicia. Uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, odnawiali stare, rozmawiając nie tylko o sprawach turystycznych. A wszystkiemu towarzyszyła muzyka w wykonaniu miejscowego zespołu.

  A teraz kilka informacji o Beskidzie Dukielskim i szczycie Baranie:

  Beskid Dukielski określany jest jako środkowo-wschodnia część Beskidu Niskiego i jest to w większości obszar administracyjny Gminy Dukla. Rozciąga się od doliny Wisłoki na zachodzie po drogę Królik Polski - Daliowa - Czeremcha na wschodzie.
  Za północną jego granicę uznaje się szosę Nowy Żmigród - Dukla - Jasionka oraz równoleżnikowe obniżenie górnej Lubatowej i Królika Polskiego, zaś granicę południową wyznacza granica polsko-słowacka. Przeważają tu wąskie grzbiety o przebiegu równoleżnikowym lub z północnego zachodu na południowy wschód. Najbardziej znanym szczytem Beskidu Dukielskiego jest - Cergowa (716 m n.p.m.), nie bez powodu nazywana beskidzkim "Giewontem". Lecz najwyższym wzniesieniem jest Baranie (754 m n.p.m.).
  Szczyt jest położony na zachód od Przełęczy Dukielskiej, na grzbiecie granicznym. Stoki północno-wschodnie Baraniego należą do Magurskiego Parku Narodowego. Przez ludność łemkowską zwany Spalenysko, słowacka nazwa - Nastavok.
  W Beskidzie Dukielskim jest niezbyt wiele punktów widokowych, gdyż wszystkie większe wzniesienia są zalesione. Kulminacja Baraniego od dawna stanowiła wybitny, może nawet najlepszy w całym Beskidzie Niskim, punkt do zachwycania się widokami. Podziwianie panoramy wymagało jednak wejścia po drabinkach na metalową wieżę obserwacyjną. Zbudowana w trakcie wojny przez Niemców wieża kilka lat temu runęła. Wiele osób było przekonanych, że Baranie zniknie z map jako świetny punkt widokowy.
  Jednak Baranie to szczyt graniczny i do pracy wzięli się Słowacy, a mianowicie turyści ze Svidnika i okolic, członkowie stowarzyszenia "Nizke Beskydy". Z zapałem i z niewielkimi środkami jesienią 2005 r rozpoczęto prace nad nową wieżą - tym razem drewnianą. Przywieziono materiał, zabetonowano fundamenty oraz usunięto starą konstrukcję. Postawiono trzy słupy, stanowiące konstrukcję wieży. Wiosną i wczesnym latem 2006r wykonane zostały 3 platformy widokowe z barierkami zabezpieczającymi oraz montaż drabin na poszczególne poziomy. Jest też pomysł, aby w dolnej części wieży stworzyć schron turystyczny. Wieża ma około 17 m wysokości.
  Widok z wieży jest naprawdę imponujący - cały Beskid Niski (polski i słowacki), Bieszczady, Vyhorlat, Slanske Vrchy, Cergov, przy idealnej pogodzie - Tatry.

  Jak dojść do szczytu Baranie?

  • - Szlak znakowany kolorem niebieskim Barwinek-Baranie - 3godz
  • - Szlak znakowany kolorem żółtym Tylawa-Olchowiec-Baranie - 4godz
  • - Szlakiem żółtym z Olchowca - około 1,5godz
  • - Z Huty Polańskiej ścieżką dojściową do granicy a potem znakowanym szlakiem niebieskim (niedawno zmieniono tam przebieg szlaku granicznego-nie schodzi do Huty Polańskiej i omija Ciachanie) - 2,5godz
  • - Szlakiem zielonym od Vysnej Pisanej (Słowacja) - 1,5godz
  • - Szlakiem zielonym od Sarbova (Słowacja) 1godz15min - jest to najkrótszy szlak, ale mocno zarośnięty co utrudnia wędrówkę.

  Omawiany teren znajduje się na mapie:
  Beskid Niski. 1:50 000. Wydawnictwo COMPASS,
  Beskid Niski. 1:50 000. Wydawnictwo Demart, Dukla i okolice 1:40 000.
  Wszystkim życzę przyjemnych wędrówek i wspaniałych widoków. Do zobaczenia na szlakach!


  Fot. G. Lega


  Widok z wieży na szczycie Baranie k. Olchowca


  Nowa wieża


  Stara wieża (archiw.)
  2006-09-01

  Ratujemy kościół parafialny w Wietrznie – perełkę architektury drewnianej.

  Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Wietrznie - proboszcz parafii i mieszkańcy wsi Wietrzno - zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe naszych wysiłków zmierzających do uratowania naszego zabytkowego kościoła z przełomu XVI i XVII wieku.

  Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków (kościół wpisany jest do rej. Zabytków w 1948 r. pod nr A-16), po ekspertyzie specjalistycznej, przystąpiliśmy do robót, których zakres obejmował częściową wymianę konstrukcji więźby dachowej oraz całkowitą wymianę pokrycia dachowego (gont + blacha stalowa) na pierwotne tj. gontowe.
  Kosztorys wstępny opiewa na 181 tys. zł, a źródłami pokrycia wydatków miały być: wkład własny mieszkańców (po 1000 zł od rodziny, tj. ok. 50% kosztorysu), pomoc Gminy Dukla (dotacja + drewno konstrukcyjne), dochód ze sprzedaży części mienia parafii (gruntu), dotacja Ministra Kultury (Departament Ochrony Zabytków) oraz dotacja MSWiA (Fundusz Kościelny).
  W trakcie wykonywania prac okazało się, że konieczna jest wymiana całej konstrukcji więźby dachowej - co znacznie zwiększa koszty remontu. Ponadto oba ministerstwa nie przyznały wspomnianej dotacji.

  Z historii kościoła:
  Parafia w Wietrznie erygowana została w XVI w., wtedy też wniesiono tam pierwszy drewniany kościół. Został on rozebrany ok. poł. XVIII w. Obecnie istniejąca świątynia wzniesiona została w 1752 r. z wykorzystaniem elementów wcześniejszej budowli. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1761 r. W 1880 r. kościół ozdobiono polichromią autorstwa Leona Wróblewskiego. W 1906 r. Kościół poddany został gruntownemu remontowi (m.in. zmieniono pokrycie dachu z gontu na blachę, powiększono otwory okienne prezbiterium i nawy nadając im pseudogotycką, ostrołukową formę. Kolejny remont miał miejsce w latach 80. XX w. (wzmocniono konstrukcję budowli, wymieniono szalunek oraz podwaliny, przywrócono pierwotny, prostokątny wystrój okien). Przeprowadzono też konserwację wyposażenia i polichromii kościoła.
  Kościół należy do typu XVIII-wiecznych obiektów drewnianej architektury sakralnej o tradycjach późnogotyckich ciesielstwa małopolskiego.
  Jest to kościół trójdzielny, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Wnętrze prezbiterium (ściany i strop) ozdobione są polichromią figuralno-ornamentalną z 1880 r. autorstwa Leona Wróblewskiego. Wyposażenie wnętrza jest w większości późnobarokowe z ok. poł. XVIII w. W ołtarzu głównym XVIII-wiecznym zachował się wcześniejszy obraz Matki Boskiej Anielskiej - dzieło krakowskiego malarza. Poza tym wymienić należy dwa ołtarze boczne z poł. XVIII w., przerobione po 1870 r., ambonę z ok. 1750 r., kamienną chrzcielnicę z 1906 r. - wzorowaną na gotyckiej.

  Nr konta na który można wpłacać datki na ratowanie kościoła:

  PKO SAO/Krosno nr konta
  28 1240 2311 1111 0000 3881 6639

  2006-08-22

  Lato z Radiem Rzeszów znowu w Dukli

  16 lipca 2006 w Dukielskim parku odbędzie sie "festyn marzeń" organizowany przez Radio Rzeszów. W programie: konkursy, karaoke, kącik dukielski, grupa CIRYAM, specjalne wydanie "Super Nowości" oraz koncerty:
  - Andrzej Cierniewski - ok. godz. 17:00
  - VIR
  - Afera Blues Group,
  - Pectus - zdobywca nagrody Grand Prix "Carpatia Festival 2006"
  - Super gwiazda: Małgorzata Ostrowska - godz. 21:00

  prowadzący:
  Maciek Gnatowski - Radio Rzeszów
  Janusz Majka - Radio Rzeszów

  Zapraszamy od godz. 14:00

  !!! WSTĘP WOLNY !!!

  2006-07-11

  Dni Dukli 2006

  Dni Dukli 1-2.07.2006
  Program


  Sobota:

  12:00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej
          Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
  15:00 - Mecz piłki nożnej o Puchar Dni Dukli 2006
          Polska – Węgry (Park Przypałacowy)
  15:00 - prezentacja VII EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO oraz TRANSGRANICZNEGO JARMARKU TURYSTYCZNEGO
  16:00 - Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu "SZAROTKI"
  17:00 - Mała Miss Dni Dukli 2006
  18:00 - Koncert Zespołu "MAKOVICA" ze Słowacji – cz. I
  18:30 - Oficjalne otwarcie DNI DUKLI, TRANSGRANCZNEGO JARMARKU TURYSTYCZNEGO oraz VII EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
  19:00 - Zespół "MAKOVICA" – cz.II
  19:30 - Koncert zespołu "Ciryam"
  21:00 - Gwiazda wieczoru: zespół "ŚWINKA HALINKA"
  22:30 - Dyskoteka pod gwiazdami - DJ. SANCHEZ
  Wybory Miss Dni Dukli 2006
  02:00 - Zakończenie pierwszego dnia Dni Dukli

  Niedziela:
  15:00 - Klaun "ALEX" – program dla dzieci
  16:00 - Turniej sołtysów oraz prezentacja dorobku kulturalnego Ośrodka Kultury w Dukli ("Acola", "Gabi", 1,2,3)
  19:00 - "TYROLIA BAND" – koncert muzyki Tyrolskiej i Bawarskiej
  21:00 - Gwiazda Dni Dukli – KRYSTYNA GIŻOWSKA
  23:00 - widowisko plenerowe – "TAŃCZĄCE FONTANNY"
  24:00 - Zakończenie Dni Dukli
  2006-06-23

  Sukces Dukli na skalę ogólnopolską.

  Dziewczęcy zespół wokalny "Acola" działający przy Ośrodku Kultury w Dukli zajął I miejsce w Ogólnopolskim FestiwaliuTwórczości Chrześcijańskiej "Kairos" w Warszawie w kategorii: zespoły wokalne. Klaudia Dereniowska zajęła II miejsce w kategorii: solista. Zespół i solistka prowadzone są przez instruktora Małgorzatę Walaszczyk-Faryj.
  Pierwszy etap konkursu polegał na zgłoszeniu zespołu i solistki oraz wysłaniu nagrań do komisji konkursowej, która kwalifikowała do dalszego etapu festiwalu. Po zakwalifikowaniu się do II etapu zespół z Ośrodka Kultury i solistka wraz z opiekunką wyjechali na 3 dniowe przesłuchania konkursowe do Warszawy. II etap zakwalifikował zespół wokalny i solistkę do ścisłego finału. 18 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się koncert galowy festiwalu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W festiwalu wzięło udział 78 prezentacji w różnych kategoriach. Ośrodek Kultury z Dukli był placówką, która jako jedyna zdobyła miejsca na podium w dwóch różnych kategoriach. Dziewczęcy zespół wokalny "Acola" w składzie: Diana Dereniowska, Małgorzata Bałon, Sabina Zima, Alicja Albrycht, Katarzyna Wojtowicz zajął I miejsce w kategorii: zespoły wokalne. Klaudia Dereniowska zajęła również II miejsce w kategorii: solista. Zespół i solistka prowadzone są przez instruktora Małgorzatę Walaszczyk-Faryj. Nagrodzone utwory wykonywane przez zespół to: "Najpiękniejsze imię" - słowa Dorota Dereniowska, muzyka Zbigniew Aładowicz, "Piechotą do nieba" - autor nieznany. Utwór wykonywany przez Klaudię Dereniowską "Chciałeś zgromadzić" - autor nieznany i "Chcę podziękować" - słowa Dorota Dereniowska, muzyka Zbigniew Aładowicz.
  Więcej informacji można uzyskać u p. Małgorzaty Walaszczyk-Faryj z Ośrodka Kultury w Dukli tel. 0604 059 004.

    
  2006-06-22

  Nowa strona internetowa www.dukla.pl

  Dnia 12 czerwca 2006 r. oddaliśmy do użytku nową stronę internetową. Pomimo dołożonych starań nie udało się nam jeszcze przenieść całej zawartości starej witryny, dlatego dla zainteresowanych udostępniliśmy ją pod adresem http://archiwum.dukla.pl.
  2006-06-12

  SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

  "SOBÓTKOWE SPOTKANIA Z FOLKLOREM"
  VIII PODKARPACKIE PREZENTACJE
  REGIONALNYCH OBRZĘDÓW LUDOWYCH

  24 czerwca 2006 Ośrodek Kultury w Dukli serdecznie zaprasza "Noc Świętojańską" do Dukli.
  Jedyna Noc w swoim rodzaju - pachnąca jaśminem, akacją ,czeremchą, dzikim czosnkiem; wyjątkowa - pełna tajemnic,czarów i zabawy!

  Regulamin i szczegóły »»»

  2006-06-11

  Protokół komisji konkursowej II GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

  Komisja w składzie: Halina Cycak-przewodnicząca, Tomasz Szczurek-członek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj-członek, po obejrzeniu 33 prezentacji w IV kategoriach postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia

  • Kat. I
   • Miejsce I - Klaudia Wiśniewska - Równe
   • Miejsce II - Klaudia Dereniowska - Dukla
   • Miejsce III - Bartłomiej Bałon - Równe
  • Kat. II
   • Miejsce I - Bossekota Małgorzata - Wietrzno
   • MiejsceII - Irmina Haduch - Równe
   • MiejsceIII - Dawid Khan - Jaśliska
   • Wyróżnienie - Anna Kogut -Iwla
  • Kat. III
   • Miejsce I - Alicja Albrycht - Równe
   • Miejsce I - Diana Dereniowska - Dukla
   • Miejsce II - Anna Rygiel - Równe
   • Miejsce III - Iwona Dyląg - Jaśliska
   • Wyróżnienie - Dariusz Cichoń - Jaśliska
  • Kategoria zespół
   • Miejsce I - Gabriela Kurdyła i Kamil Winnicki - Jaśliska
   • Wyróżnienie - "EKO-DUCHY" - Iwla
  2006-04-28

  VIII GMINNY KONKURS TAŃCA DUKLA 2006

  Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w

  VIII GMINNYM KONKURSIE TAŃCA DUKLA 2006

  Wszyscy chętni mogą wystąpić w trzech kategoriach:

  • solista
  • para taneczna
  • zespół(3-8 osób)

  Każdy uczestnik przygotowuje jeden układ taneczny.
  Zgłoszenia należy przesyłać na kartach zgłoszenia do dnia 21 kwietnia 2006
  Konkurs odbędzie się w sali kina "Promień" w dniu 25 kwietnia 2006
  o godz 1000
  Zapraszamy !!!

  2006-04-20

  Konkurs plastyczny "Jan Paweł II - Ojciec Wszystkich Narodów"

  Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt "Jan Paweł II- Ojciec Wszystkich Narodów". Konkurs ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży spotkań Ojca Świetego Jana Pawła II z wyznawcami innych religii. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 kwietnia 2006 podczas "Przeglądu Piosenki Religijnej".

  Warunki uczestnictwa:

  • każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę w dowolnej technice plastycznej,
  • wielkość prac nie może być mniejsza niż format A3,
  • w konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane do Ośrodka Kultury do dnia 24 kwietnia 2006 i dokładnie opisane(nazwisko i imię, kategoria wiekowa, szkoła)

  Uwaga! Prace zawierające sam portret Ojca Świętego nie będą brane pod uwagę

  1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych:
  I - od 7 do 10 lat
  II - od 11 do 15 lat

  2.Kryteria oceny;
  - pomysł
  - estetyka wykonania
  - stopień trudności
  - zgodność tematu pracy z tytułem konkursu
  - ogólny wyraz artystyczny

  Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 3 maja 2006 o godz. 16.00 podczas uroczystego koncertu laureatów.

  Istnieje możliwość przyznania nagród równorzędnych w zależności od poziomu prezentowanych prac.

  2006-04-14

  XIV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ DUKLA 2006

  Regulamin:

  1. Kategorie wiekowe I - przedszkolaki
   II - klasy od I-III
   III - klasy IV-VI
   IV - gimnazjum
   V - młodzież szkół średnich i pracująca

  2. W przeglądzie mogą wystąpić soliści i zespoły od 2-5 osób.

  3. Każdy wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania jednego utworu z dowolnie wybranym akompaniamentem.
   Uwaga! Utwory bez akompaniamentu nie będą brane pod uwagę.

  4. 4.Kryteria oceny: -muzykalność wykonawcy
   -warunki głosowe
   -dobór repertuaru
   -ogólny wyraz artystyczny

  5. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia

  6. Karty zgłoszenia należy przesłać do Ośrodka Kultury do dnia 24 kwietnia 2006

  7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 28 kwietnia 2006 o godz. 9.30 w sali kina "PROMIEŃ"

  8. Wstępne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 po zakończeniu przesłuchań.

  9. Wręczenie nagród, dyplomów oraz prezentacja laureatów odbędzie się 3 maja na estradzie w rynku!
  2006-04-12

  PISANKA KRASZANKA MALOWANKA

  Ośrodek Kultury w Dukli ogłasza VII edycję konkursu na najpiękniejszą pisankę, kraszankę, malowankę, koszyk wielkanocny, stroik, palmę oraz inną rzecz, która kojarzy się ze Świętami Wielkiej Nocy.
  Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach:

  • Pisanka,kraszanka,malowanka
  • Koszyk wielkanocny
  • Palma wielkanocna
  • Stroik wielkanocny
  • Inne (potrawa,serwetka, itp)

  Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Dukla.
  W kat. Pisanka i Palma Wielkanocna dodatowo punktowane będą prace wykonane tradycyjną techniką.
  Prace należy składać w Ośrodku Kultury w Dukli od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2006 w holu kina "PROMIEŃ".
  Ocena prac przez komisję konkursową odbędzie się 10 kwietnia 2006.
  Wystawa konkursowa będzie trwała do dnia 13 kwietnia 2006.
  Po odebranie prac należy zgłaszać się do dnia 19 kwietnia.
  UWAGA!
  Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 3 maja na rynku w Dukli podczas koncertu laureatów Piosenki Religijnej. Początek godz. 1600
  Serdecznie zapraszamy!!!

  2006-04-05

  INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


  w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

   

  Gmina Dukla
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  e-mail: gmina@dukla.pl

  Urząd Miejski w Dukli
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

  Transgraniczna Informacja Turystyczna
  ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
  tel.: 13 433-56-16

  Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

  Deklaracja dostępności

  © 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.