Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Gmina Dukla przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”. Został on przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 W ramach podpisanego porozumienia, od 1 lipca 2021 roku, został  uruchomiony punkt konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest w dniach:

 • wtorek w godzinach 10:00 – 15:00
 • czwartek, w godzinach 8:00 – 13:00.

Punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli, pokój 008.

KONTAKT z Punktem: 13 43 29 150 lub 13 43 29 113 w godzinach pracy urzędu.

Pracownik Urzędu Miejskiego w ramach ww. punktu udzieli  pomocy Wnioskodawcom przy złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

ILE?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

ZAKRES WSPARCIA:
Dofinansowanie obejmuje:

 • źródła ciepła – wymiana, zakup i montaż,
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację projektową i audyt energetyczny.

Do kiedy możesz starać się o dofinansowanie?
Nabór ma charakter ciągły i trwa do 30.06.2027 r. Inwestycja musi się zakończyć do 30.06.2029 r.

O jakie dofinansowanie możesz się starać?

POZIOM PODSTAWOWY
Uprawnieni - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty dowiesz się tutaj

POZIOM PODWYŻSZONY
Uprawnieni - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 564 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 189 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym.

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz w jakiej wysokości może ona być udzielona, w podziale na poszczególne koszty dowiesz się tutaj

POZIOM NAJWYŻSZY
Uprawnieni - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 900 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym. 

PAMIĘTAJ! Aby otrzymać podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania musisz uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenie uzyskasz w Miejskim Ośrodku Pomocy w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla., tel. 13 43 29 143. 

Aktualne dane dot. realizacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Dukla:

 • Liczba złożonych wniosków: 243
 • Liczba zawartych umów: 217
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 106
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 116 676,49 zł


Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Wymagana dokumentacja oraz szczegóły: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.