Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 5. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cergowa, Jasionka-2 (druk nr 529),

  b) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku (druk nr 530),

  c) zaopiniowania projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostroja Magurska (PLH 180001), obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski (PLH 180002),obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łysa Góra (PLH 180015), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Kościół w Skalniku (PLH 180037), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bednarka (PLH 120033) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z dopływami (PLH 180052) w częściach pokrywających się z obszarem Magurskiego Parku Narodowego (druk nr 531),

  d) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie i Sądu Okręgowego w Krośnie (druk nr 532),

  e) uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” (druk nr 533),

  f) zmiany uchwały własnej dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 534),

  g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 535),

  h) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2024 roku zadania pn.: „Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Barwinek, Trzciana, Tylawa, Zawadka Rymanowska, Zyndranowa” (druk nr 536),

  i) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2024 roku zadania pn.: „Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska” ( druk nr 537),

  j) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2024 roku zadania polegającego na opracowaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cergowa, Jaionka-2 (druk nr 538).

 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji października 2023 r. (poniedziałek) godz. 12.00 sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-10-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.