Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 28 września 2023 r. (czwartek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dukla do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Zagłębie Ambitnej Turystyki” (druk nr 517),
  b) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2023-2030 (druk nr 518),
  c) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dukla (druk nr 519),
  d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 520),
  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037 ( druk nr 521),
  f) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( druk nr 522),
  g) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na rok 2024, na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Dukla – Fara pw. św. Marii Magdaleny z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli (druk nr 523),
  h) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( druk nr 524),
  i) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku na rok 2024, na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Bpa w Równem z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Remont kościoła parafialnego w Równem – wymiana pakietów szybowych witraży wraz z pracami konserwatorskimi przylegającego wątku ceglanego i kamiennego (druk nr 525),
  j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 526),
  k) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2023 roku, na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2024 roku ( druk nr 527),
  l) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2023 (druk nr 528).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
28 września 2023 r. (czwartek) godz. 8.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-09-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.