Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Cyfrowa Gmina wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Dukla, 04.03.2024

 

Cyfrowa Gmina

wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

 1. Realizując zapisy Zarządzenia Nr 20/24 Burmistrza Dukli z dnia 22 stycznia 2024 r.
  w sprawie wprowadzenia planu naprawczego dla projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Dukla, Burmistrz Dukli ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”.
 2. W związku z rozwiązaniem umowy darowizny przez Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia, tj. obdarowanego rodzica 1 komputera przenośnego typu laptop w okresie zachowania trwałości projektu- w celu skorzystania ze wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zostanie wyłoniony 1 nowy Ostateczny Odbiorca Wsparcia.
 3. Nabór uzupełniający skierowany jest do mieszkańców Gminy Dukla spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dostępne na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr, którzy:

  - są uczniami szkół podstawowych lub szkół średnich,

  - zamieszkują miejscowość w Gminie Dukla, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (wykaz miejscowości w których funkcjonowały PGR-y na terenie Gminy Dukla: Cergowa, Chyrowa, Dukla, Mszana, Nadole, Olchowiec, Ropianka, Równe, Teodorówka, Tylawa, Zawadka Rymanowska, Zboiska, Zyndranowa)

  - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR,

  - nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 1. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy typu laptop, używany przez okres 1 roku przez dotychczasowego Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia, przekazany zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na własność na cel nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji. Gmina Dukla zastrzega sobie prawo do kontrolowania przeznaczenia przekazanego sprzętu przez okres trwałości projektu.

 2. Wraz z wnioskiem (oświadczeniem) należy dołączyć:

  - dokument potwierdzający zatrudnienie krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS/KRUS, lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie krewnego w PGR);

  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dokument w załączeniu).
 1. Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 2. Przy wyborze nowego Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia decyduje kolejność złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych i spełniających kryteria naboru wniosków.

 3. Za kompletny uznaje się prawidłowo wypełniony wniosek, do którego wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, dzięki którym zasadnym jest otrzymanie wsparcia w ramach projektu Granty PPGR wymienione w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

Wnioski (oświadczenia) wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, w nieprzekraczalnym terminie od 05.03.2024 r. do 12.03.2024 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00 do 15:00.

Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 13 43 29 135. Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

W przypadku braku wpływu wniosków we wskazanym terminie, bądź wpływu wniosków niekompletnych lub niespełniających wymogi projektu „Granty PPGR”, Gmina Dukla przeznaczy zwrócony laptop dla wybranej przez siebie placówki oświatowej, dla której jest organem prowadzącym.

Oswiadczenie o zapoznaniu się z informacjami przekazanymi w ramach obowiązku informacyjnego administratora realizowanego zgodnie z art. 13 RODO (docx)

Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia) (docx)

Wzór_oświadczenia_rodzica opiekuna_prawnego (docx)

2024-03-04
Paweł Puchalik
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.