Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Podatek od środków transportowych

Na podstawie art.9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,poz.716 z późniejszymi zmianami  obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami  środków transportowych.

Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W myśl w/cytowanej ustawy podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków są obowiązane składać w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego właściwemu organowi podatkowemu, deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego i opublikowanego wzoru przez  właściwego Ministra Finansów w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych / Dz. U. z 2015 poz.2025/.

W roku podatkowym 2017 stawki podatku od środków transportowych obowiązują  z roku podatkowego 2016 tj. określone uchwałą Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 listopada 2015 r. Nr XV/95/15.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.